Konferencję ,,Cyber…zagrożenia – nowe oblicza" 29 września (piątek) urządza w Pabianicach Komenda Powiatowa Policji ze Starostwem Powiatowym. Około 200 osób pomieści sala parafialna kościoła Maksymiliana Marii Kolbego przy Jana Pawła II. Prelegentami będą wykładowcy z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Już dziś szef pabianickiej policji serdecznie zaprasza do udziału w konferencji wszystkich dyrektorów szkół.
 
O potrzebie zorganizowania tego typu konferencji świadczy chociażby ostatnie wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli, poświęcone cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. Pabianiccy policjanci, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom placówek oświatowych i mając bardzo dobre rozpoznanie skali tego zjawiska w naszym powiecie, adresuję tę konferencję w szczególności do dyrektorów i grona pedagogicznego wszystkich szkół z terenu powiatu pabianickiego.
 
Zgodnie z dewizą komendanta insp. Cezarego Petrusa, że ,,Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa”, bardzo ważna jest współpraca wielu podmiotów i instytucji działających w obszarze upowszechniania dobrych praktyk dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania cyberprzemocy. Stąd też do udziału w konferencji zostali zaproszeni między innymi przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych oraz wielu instytucji podejmujących działania w zakresie przeciwdziałania cyberzagrożeniom i ich nowym obliczom. Konferencja ma również charakter międzyuczelniany. Prelegentami w tej tematyce będą wykładowcy z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.
 
W wystąpieniu pokontrolnym NIK możemy przeczytać, że cyberprzemoc to powtarzające się umyślne działanie sprawców, takie jak prześladowanie, zastraszanie, nękanie i wyśmiewanie z wykorzystaniem Internetu i narzędzi elektronicznych. Cyberprzemoc przybiera różnorakie formy - m.in. rozsyłanie kompromitujących materiałów (np. zdjęć i filmów), włamywanie się na konta pocztowe i konta komunikatorów w celu rozsyłania prywatnych lub fałszywych informacji, tworzenie ośmieszających lub dyskredytujących stron www, memów, fałszywych blogów i profili na portalach społecznościowych. Cyberprzemoc charakteryzuje się wysoką anonimowością sprawcy oraz "znaczną siłą rażenia". Jest szczególnie groźna, gdy jest kierowana w stosunku do małoletnich. Ponadto nie dotyczy tylko bezpośrednio ofiary, ale wpływa na całą grupę, w której funkcjonuje osoba poddana cyberprzemocy.
 
Znęcanie się rówieśników nad kolegami nie jest niczym nowym, ale dzięki nowym technologiom atakujący mają znacznie ułatwione zadanie, w dodatku przysparza ofiarom dużo więcej problemów. Dlatego w przeciwdziałaniu cyberprzemocy niezwykle ważna jest rola rodziców, których w istotnym stopniu powinny wspierać szkoła oraz Policja. To te instytucje odpowiadają za efekty profilaktyki dotyczącej cyberprzemocy. Ministerstwo Edukacji Narodowej powinno natomiast zadbać, aby powyższe działania miały systemowy i kompleksowy charakter.
 
 
Z badań ankietowych przeprowadzonych przez NIK w trakcie kontroli (wśród 271 nauczycieli, 814 rodziców i 737 uczniów) wynika, że zjawisko cyberprzemocy jest wśród uczniów poważnym problemem. Z cyberprzemocą zetknęło się prawie 40 proc. uczniów, blisko 30 proc. rodziców oraz 45 proc. ankietowanych nauczycieli. Wykrywalność sprawców cyberprzemocy jest najwyższa w opinii badanych nauczycieli (blisko 97 proc.). Pogląd na temat wykrywalności sprawcy podzieliło natomiast ok. 59 proc. rodziców oraz ponad 49 proc. uczniów. Jednocześnie blisko połowa ankietowanych uczniów stwierdziła, że w przypadku doświadczenia cyberprzemocy nie zwróciłaby się do nikogo o pomoc, nieco ponad 13  proc. uczniów zwróciłoby się o pomoc do nauczyciela, a 19 proc. do rodziców.
 
 
Wyniki badań NIK są zbieżne z wynikami badań Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (z grudnia 2016 r.), w których 39 proc. badanych uczniów deklarowało, że nie powiadomiło nikogo o skierowanej wobec nich przemocy w Internecie, a jedynie niecałe 3 proc. poinformowało nauczyciela.   
 
Cyberprzemoc to nie tylko problem naszego kraju. Agresją elektroniczną szczególnie  zagrożeni są uczniowie w takich krajach, jak: Francja, Belgia, Austria, Szwecja, Rumunia czy Bułgaria, ale także dzieci i młodzież naszych południowych sąsiadów - Czechów.