W dniu 26 września 2016r. wydane zostało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017r. (Dz. U. z 2016r., poz. 1657), zgodnie, z którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 30 stycznia do dnia 28 kwietnia 2017r. zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Łodzi funkcjonuje  9 Powiatowych Komisji Lekarskich.

W Powiecie Pabianickim, Powiatowa Komisja Lekarska znajduje się w lokalu przy ul. J. Kilińskiego 10/12, w SP  ZOZ „Pabian – Med.” w Pabianicach  i pracuje w dniach od 01 marca do dnia 29 marca 2017 r., w godz. 7.45 – 15.30.

15 marca Krzysztof Habura Starosta Powiatu Pabianickiego wizytował pracę Powiatowej komisji Lekarskiej.

Do kwalifikacji wojskowej obowiązek stawienia się mają :

  1. mężczyźni urodzeni w 1998 r.,
  2. mężczyźni urodzeni w latach 1993 – 1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  3. osoby urodzone w latach 1996 – 1997:
  4. czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia – jeśli okres niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  5. czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia – jeśli okres niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji
    i złożyły one wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.
  6. kobiety urodzone w latach 1993 – 1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo są studentkami lub absolwentkami szkół wyższych na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria oraz szkół policealnych na kierunkach: farmacja, ratownictwo medyczne, weterynaria,
  7. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeśli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Zniesienie służby zasadniczej nie zniosło obowiązku stawiania się przed komisją lekarską. Za niestawienie się do kwalifikacji, podobnie jak wcześniej za niestawienie się przed komisją poborową, grozi grzywna lub ograniczenie wolności.