Śmierć bliskiej osoby to nie tylko ból i cierpienie związane z tym traumatycznym przeżyciem, ale również niejednokrotnie wiąże to się z pogorszeniem sytuacji finansowej, z utratą głównego żywiciela rodziny czy wsparcia przy opiece nad dziećmi. Czy w sytuacji śmierci bliskiego w wypadku samochodowym i innego typu należą nam się jakieś roszczenia?

Czas żałoby to okres smutku, bólu i cierpienia, warto jednak poznać możliwości, jakie oferuje nam państwo polskie, aby chociaż odrobinę polepszyć sytuacje, w której się znaleźliśmy. Jako rodzina, dalsi krewni lub osoby związane ze zmarłym w wypadku więziami uczuciowymi, możemy ubiegać się o świadczenia, takie jak:

  1. Odszkodowanie – odszkodowanie należy się osobom bliskim, jeśli śmierć poszkodowanego miała wpływ na pogorszenie się ich sytuacji życiowej. Odszkodowanie szczególnie dotyczy kwestii ekonomicznych, ale również może być przyznane na podstawie zaistniałych zmian niematerialnych, które mają wpływ na sytuację finansową np. (brak motywacji do pracy, zaniżona aktywność, choroba wywołana na skutek śmierci bliskiego). Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej jest przyznawane każdemu indywidualnie (odszkodowanie samodzielne).
  2. Jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci poszkodowanego w wypadku przy pracy – to odszkodowanie wypłacane jest przez ZUS, jeśli zmarły posiadał ubezpieczenie wypadkowe. O takie odszkodowanie mogą się starać: małżonkowie, dzieci (w tym także drugiego małżonka, przysposobione, przyjęte na wychowanie, jeśli nie osiągnęły pełnoletniości), wnuki, rodzeństwo, rodzice, macocha, ojczym.
  3. Odprawa pośmiertna – wypłacana przez firmę, w której zmarły był zatrudniony w chwili śmierci lub pobierał od niej zasiłek z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby. Przyczyna zgonu w tym przypadku nie ma znaczenia. To świadczenie przysługuje dzieciom oraz współmałżonkowi osoby zmarłej.
  4. Zwrot kosztów leczenia oraz pogrzebu – w tym przypadku zwrot kosztów zostanie przekazany osobie, która w rzeczywistości finansowała np. leczenie lub pogrzeb zmarłego, najczęściej na podstawie dostarczonych rachunków i faktur VAT. Odszkodowanie możemy otrzymać za m.in. poniesione koszty zakupu trumny, kwiatów, ubrań dla zmarłego, ale również odpowiedniej odzieży żałobnej dla rodziny, opłatę za miejsce na cmentarzu, koszty nagrobka, stypy, a także koszty związane z uroczystością pogrzebową.
  5. Zasiłek pogrzebowy – świadczenie wypłacane przez ZUS bliskim, jeśli zmarły miał prawo do emerytury (także pomostowej) lub renty (także socjalnej), albo w dniu śmierci spełniał warunki do uzyskania renty lub emerytury (chociaż nie została ona jeszcze przyznana). W celu otrzymania zasiłku pogrzebowego należy złożyć stosowny wniosek w czasie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, które spełniała powyższe kryteria. Po tym czasie prawo do zasiłku wygasa.
  6. Zasiłek pogrzebowy z pomocy społecznej – przysługuje rodzinie, jeśli zmarły był osobą bezrobotną, nie był objęty ubezpieczeniem lub był osobą nieznaną. Zazwyczaj pomoc finansowa w tym przypadku wynosi ok. 2-2,5 tys. zł.
  7. Renta alimentacyjna – głównym celem przyznawania renty jest wsparcie finansowe i uzupełnienie dochodów osób, które zmarły wspierał finansowo (tzw. renta fakultatywna: wsparcie to musiało być stałe i dobrowolne, dotyczy to np. dzieci, współmałżonka) , a także wobec których miał obowiązek alimentacyjny (tzw. renta obligatoryjna). Renta i jej wysokość ustalane są na podstawie możliwości finansowych osoby zmarłej (jak np. jej zarobki), a także sytuacji, w której obecnie znajduje się osoba, starająca się o uzyskanie takiego świadczenia. Renta nie jest jednorazowa, a na czas jej wypłacania również ma wpływ wiele czynników, jak np. wiek oraz potrzeby osoby uprawnionej do otrzymania renty. Renta, tak jak odszkodowanie, jest świadczeniem samodzielnym, a jej wysokość powinna być określana dla każdego indywidualnie.
  8. Renta rodzinna – tak samo jak zasiłek pogrzebowy przysługuje członkom rodziny, jeśli zmarły w dniu śmierci miał ustalone prawo do emerytury lub renty, spełniał warunki wymagane do otrzymania renty lub emerytury lub pobierał świadczenia przedemerytalne (zasiłek lub inne świadczenie). O rentę rodzinną mogą wystąpić dzieci, wnuki, rodzeństwo, dzieci przyjęte na wychowanie (do 18. roku życia), wdowa, wdowiec, rodzice zmarłego. Renta rodzinna przysługuje wszystkim uprawnionym łącznie (świadczenie łączone).
  9. Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę – jest to jednorazowe zadośćuczynienie pieniężne wypłacane za doznaną krzywdę w związku ze śmiercią bliskiego. Świadczenie to nie dotyczy strat materialnych, a moralnych, takich jak np. poczucie osamotnienia, lęk, depresja, utrata kontaktu ze zmarłym. Na wysokość tego zadośćuczynienia wpływ ma m.in. stopień zażyłości, relacja osobista i gospodarcza ze zmarłym, wspólne gospodarstwo domowe.

           Więcej o zadośćuczynieniu tutaj: https://dajemyrade.pl/artykul/odszkodowanie-za-smierc-bliskiej-osoby-w-wypadku

          10. Wypłata z ubezpieczenia – jeżeli bliski zginął w wyniku wypadku samochodowego, firma ubezpieczeniowa zwróci rodzinie koszty pogrzebu na podstawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku. Bliskim zmarłego, który był objęty ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków, należy się odszkodowanie, którego wysokość uzależniona jest od warunków polisy.