Szukapracownikóworóżnorodnychkwalifikacjach-rozmowazKrzysztofemKurowskim,prezesemPolfyPabianiceSA

PrzedsprzedażąfabrykiwPolfiepracowałoponad720osób.Ilupracownikówjestteraz?

- Dziś mamy około 550 zatrudnionych osób.

Jakimcudempracownikówjestmniej?Przecieżwciążobowiązujeumowaspołeczna”, zawartaprzezzwiązkizawodowePolfyzpoprzednimwłaścicielemspółki,PolskimHoldingiemFarmaceutycznym.Taumowagwarantowałazatrudnieniepewnymgrupompracowników?

- Umowa obowiązuje nas do 2014 roku i respektujemy jej zapisy. W obliczu trudnej sytuacji na rynku farmaceutycznym, z częścią pracowników musieliśmy się rozstać. Umowy o pracę rozwiązaliśmy na zasadzie indywidualnych porozumień, w pełni respektując nabyte przez te osoby uprawnienia. Redukcja etatów dotyczyła różnych obszarów naszej działalności. Należy przy tym zaznaczyć, że każdej z tych osób firma zapewniła odpowiednie wsparcie. Ponadto znaczna część osób w tym okresie odeszła na emerytury. Ten etap jest już jednak dawno za nami. (...)

Cały wywiad z prezesem przeczytasz w papierowym wydaniu Życia Pabianic.

W tym odpowiedzi na pytania:
Ile kosztowała pabianicka Polfa?
Jak jest średnia pensja pracowników Polfy?
Dlaczego Polfa zrezygnowała z zakładowej straży pożanej?
Dlaczego Polfa pozbyła się ośrodka wczasowego?
Czy pracownicy korzystają z funduszu socjalnego?
Czy będą kolejne zwolnienia w Polfie?
Czy jest nadzieja na nowe miejsca pracy w Polfie?
Czy Polfa będzie sponsorować pabianicki sport?

Gazetę w pdf kupisz tutaj: www.zyciepabianic.pl/prenumerata/wydanie/840.html