OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
Urząd Miejski w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
Aplikant w Straży Miejskiej w Pabianicach – 1 etat
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:
Znajomość ustawy o SM.
Przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych.
Poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej.
Zachowanie tajemnicy prawnie chronionej.
Podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych.
Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami.
Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych i sprawności fizycznej.
Zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią.
Wykonywanie poleceń służbowych wydawanych przez Komendanta, bezpośrednich przełożonych oraz dyżurnego SM.
 
Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym:
obywatelstwo polskie
ukończony 21 rok życia
uregulowany stosunek do służby wojskowej;
korzystanie z pełni praw publicznych
brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
nienaganna opinia;
sprawność pod względem fizycznym i psychicznym (osoba ubiegająca się o przyjęcie do służby podlega obowiązkowym badaniom lekarskim i psychologicznym)
wykształcenie minimum średnie.
 
Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem urzędniczym:
obsługa komputera, prawo jazdy
 
Preferowane cechy osobowe kandydata:
komunikatywność, dyspozycyjność, odporność na stres, bezkonfliktowość;
 
Informacja o warunkach pracy:
zatrudnienie na czas określony 12 miesięcy, (w czasie którego strażnik odbywa szkolenie podstawowe zakończone egzaminem), kolejna umowa na czas określony nie dłuższy niż 3 lata albo na czas nieokreślony;
pełny wymiar czasu pracy (system dwuzmianowy, 8 godzin - 40 godzin tygodniowo).
 
Wymagane dokumenty:
życiorys,
list motywacyjny,
kserokopia dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie i wiek kandydata do pracy;
kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i (ewentualnie ) staż pracy;
kserokopia dokumentu potwierdzającego uregulowany stosunek do służby wojskowej;
własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata do pracy o korzystaniu z pełni praw publicznych, braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
własnoręcznie podpisana klauzula o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.”
 
Termin składania dokumentów:
do dnia 12 grudnia 2014 r. do godz. 12.
 
Miejsce składania dokumentów
Urząd Miejski w Pabianicach
Referat Spraw Pracowniczych
95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16, pok. 36
w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "Oferta pracy na stanowisko aplikant w Straży Miejskiej”
 
Informacje dodatkowe o naborze
Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonym w ogłoszeniu o naborze.
Spośród kandydatów spełniających wymogi formalne Komisja konkursowa typuje nie więcej niż ośmiu najlepszych kandydatów na jedno stanowisko urzędnicze, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, którzy przechodzą do drugiego etapu naboru jakim jest rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu naboru zostaną w trybie indywidualnym zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną ze wskazaniem: daty, godziny i miejsca rozmowy.
Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest wyłonienie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których Komisja przedstawia Prezydentowi Miasta celem zatrudnienia wybranego kandydata.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.*
Informacja o wyniku naboru jest upowszechniana w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pabianicach przez okres co najmniej 3 miesięcy.
Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole z przeprowadzonego naboru.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Referacie Spraw Pracowniczych przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za potwierdzeniem odbioru. Urząd Miejski w Pabianicach nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie okresu 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.
*) Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6% należy zaznaczyć, że pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, znajdującej się w gronie osób wyłonionych przez Komisję.
Warunek ten nie dotyczy zatrudniania kandydata na kierowniczym stanowisku urzędniczym.