W sobotę służby Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej miały usuwać sople zwisające z dachów na budynkach jednostek Urzędu Miejskiego. Taki obowiązek mają wszyscy właściciele nieruchomości. Kto tego nie zrobi, dostanie karę - 500 zł/
 
 
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych Urzędu Miejskiego w Pabianicach przypomina o obowiązku usuwania śniegu i lodu z dachów, rynien i balkonów.
 
Zalegający śnieg i lód na budynkach oraz sople lodowe i nawisy śniegowe stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa obiektu, a także przebywających w nim, bądź w pobliżu osób i mienia. Obowiązek dotyczy właścicieli oraz zarządców obiektów budowlanych, których kąt nachylenia połaci dachowych jest mniejszy niż 150, a warstwa zalegającego śniegu lub lodu wynosi 20 cm.
 
Obowiązek odśnieżania dachów jest uregulowany rozporządzeniem wojewody łódzkiego z 2010 r. Za jego niedopełnienie grozi grzywna do 500 złotych.
 
Ponadto przypominamy o obowiązkach wynikających z zapisów § 2 ust. 1 pkt. 7 oraz ust. 2, 3 i 4 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Pabianic (Uchwała Nr XXXV/429/12 z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Pabianic).
 
§ 2 ust. 1 pkt. 7. Właściciele nieruchomości obowiązani są do utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez: usuwanie sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów i gzymsów budynków przyległych do chodników drogi publicznej, niezwłocznie po ich pojawieniu się.
 
Ust. 2 Właściciele nieruchomości przyległych do chodników drogi publicznej mają obowiązek uprzątania z tych chodników błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń niezwłocznie po ich powstaniu, przy czym za taki chodnik uznaje się, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy, wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości (z wyjątkiem chodników, na których jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych).
 
Ust. 3 Obowiązek uprzątnięcia chodników należy realizować poprzez odgarnięcie śniegu, lodu w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię.
 
Ust. 4 Lód i śnieg niemożliwy do usunięcia należy posypać piaskiem lub innym stosownym środkiem przeznaczonym do likwidacji śliskości, określonym Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach – Dz. U. z 2005 r., Nr 230, poz. 1960. Użyty do tych celów środek należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.