Prezes UOKiK wszczęła dwa postępowania, które sprawdzą, czy doszło do zmowy przedsiębiorców startujących w przetargach organizowanych przez Agencję Mienia Wojskowego oraz jednostkę wojskową w Warszawie. Urząd bada również, czy mogło dojść do zawarcia niedozwolonego porozumienia. Jeden z nich dotyczy przetargów na dostawę przedmiotów zaopatrzenia mundurowego organizowanych przez Agencję Mienia Wojskowego (AMW) i Jednostkę Wojskową nr 4226 w Warszawie.
 
 
Postępowanie prowadzone jest przeciwko spółkom Agrotur w Pabianicach, Marko w Borkowicach oraz Texpol w Dłutowie i dotyczy kolejnych pięciu przetargów na dostawę przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, organizowanych przez AMW i Jednostkę Wojskową nr 4226 w Warszawie w latach 2011-2012.
Jak podaje rzecznik UOKiK, jeżeli oferty przedsiębiorców były dwiema najkorzystniejszymi, zwycięzca rezygnował z zamówienia. Odstępował wówczas od zawarcia umowy, nie składał wyjaśnień na wezwanie zamawiającego, bądź nie dostarczał wymaganych dokumentów z ZUS/KRUS, KRS lub urzędów skarbowych. Dodatkowo oferty wszystkich przedsiębiorców wypełniane były podobnym charakterem pisma oraz składane przez tę samą osobę. Urząd sprawdzi, czy te działania były wynikiem niedozwolonych, wspólnych uzgodnień.
 
Co to za firmy? Agrotur prowadzi salę bankietową i wynajmuje pomieszczenia w Agrotur przy Orlej. Spółka TEXPOL działa od 1995 roku. To największy polski producent ręczników frotte, ściereczek kuchennych, pościeli, obrusów i bielizny. Firma MARKO BORKOWICE produkuje i sprzedaje wyroby tekstylne.
 
 
 
Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję grozi kara finansowa w maksymalnej wysokości do 10 proc. przychodu osiągniętego w roku poprzedzającym wydanie decyzji.
 
Sankcji za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję można uniknąć w zamian za współpracę z UOKiK, dzięki programowi łagodzenia kar leniency. Przedsiębiorca, który dostarczy dowody na istnienie kartelu, nie był jego inicjatorem i zaprzestał niedozwolonych działań, może liczyć nawet na całkowite zwolnienie z sankcji pieniężnej.
 
W przypadku przetargów zamawiający oraz wykonawcy, którzy podejrzewają zawarcie zmowy, mogą powiadomić o tym UOKiK. Ułatwia to  specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej Urzędu. Zawiera on prosty i czytelny opis okoliczności, które w prawie antymonopolowym mogą stanowić przesłanki niedozwolonego porozumienia.
 
Skuteczniejszemu wykrywaniu zmów przetargowych służy również współpraca, jaką Urząd nawiązał z innymi instytucjami odpowiedzialnymi za prawidłowe funkcjonowanie systemu zamówień publicznych: Urzędem Zamówień Publicznych, Krajową Izbą Odwoławczą, Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, Najwyższą Izbą Kontroli, Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Prokuraturą i Policją. W jej ramach wymieniane są m.in. posiadane informacje. Ponadto pracownicy Urzędu prowadzą szkolenia dla przedstawicieli innych organów, podczas których zwracają uwagę na zachowania, jakie mogą świadczyć o istnieniu niedozwolonych praktyk.