OGŁOSZENIE O NABORZE 
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 1. Urząd Miejski w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
  APLIKANT W STRAŻY MIEJSKIEJ W PABIANICACH
 2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:
  • Znajomość ustawy o SM.
  • Przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych.
  • Poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej.
  • Zachowanie tajemnicy prawnie chronionej.
  • Podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych.
  • Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami.
  • Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych i sprawności fizycznej.
  • Zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią.
  • Wykonywanie poleceń służbowych wydawanych przez komendanta, bezpośrednich przełożonych oraz dyżurnego SM.
 3. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym:
 4. obywatelstwo polskie
 5. ukończony 21. rok życia
 6. uregulowany stosunek do służby wojskowej
 7. korzystanie z pełni praw publicznych
 8. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 9. nienaganna opinia
 10. sprawność pod względem fizycznym i psychicznym (osoba ubiegająca się o przyjęcie do służby podlega obowiązkowym badaniom lekarskim i psychologicznym)
 11. wykształcenie minimum średnie
 12. obsługa komputera, prawo jazdy
 13. komunikatywność, dyspozycyjność, odporność na stres, bezkonfliktowość
 14. zatrudnienie na czas określony 12 miesięcy (w czasie którego strażnik odbywa szkolenie podstawowe zakończone egzaminem), kolejna umowa na czas określony nie dłuższy niż 3 lata albo na czas nieokreślony
 15. pełny wymiar czasu pracy (system dwuzmianowy, 8 godzin - 40 godzin tygodniowo)
 16. życiorys
 17. list motywacyjny
 18. kserokopia dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie i wiek kandydata do pracy
 19. kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i (ewentualnie) staż pracy
 20. kserokopia dokumentu potwierdzającego uregulowany stosunek do służby wojskowej
 21. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata do pracy o korzystaniu z pełni praw publicznych, braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 22. własnoręcznie podpisana klauzula o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.”
 23. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem urzędniczym:
 24. Preferowane cechy osobowe kandydata:
 25. Informacja o warunkach pracy:
 26. Wymagane dokumenty:
 27. Termin składania dokumentów:
  do 29 stycznia 2014 r. do godz. 12.
 28. Miejsce składania dokumentów
  Urząd Miejski w Pabianicach
  Referat Spraw Pracowniczych
  95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16, pok. 36
  w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko aplikant w Straży Miejskiej”
 29. Informacje dodatkowe o naborze< >Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonym w ogłoszeniu o naborze.Spośród kandydatów spełniających wymogi formalne Komisja konkursowa typuje nie więcej niż ośmiu najlepszych kandydatów na jedno stanowisko urzędnicze, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, którzy przechodzą do drugiego etapu naboru jakim jest rozmowa kwalifikacyjna.Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu naboru zostaną w trybie indywidualnym zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną ze wskazaniem: daty, godziny i miejsca rozmowy.Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest wyłonienie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których Komisja przedstawia prezydentowi miasta celem zatrudnienia wybranego kandydata.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.*Informacja o wyniku naboru jest upowszechniana w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pabianicach przez okres co najmniej 3 miesięcy.Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole z przeprowadzonego naboru. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Referacie Spraw Pracowniczych przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za potwierdzeniem odbioru. Urząd Miejski w Pabianicach nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie okresu 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

   
  Prezydent Miasta Pabianic

  /-/ Zbigniew Dychto