Od dziś, czyli 1 lipca, można składać wnioski o pieniądze o wyprawke szkolną za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu Empatia oraz za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach, czyli we wrześniu, październiku lub listopadzie, wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy.

Wnioski papierowe będzie można składać od 1 sierpnia.

Komu przysługuje wsparcie?

Programem jest objęty każdy uczeń (dziecko lub osoba ucząca się), który spełnia 2 warunki:

Nie ukończył:

20 lat,

24 lat — jeśli ma orzeczenie o: umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Uczy się w placówce, takiej jak:

szkoła podstawowa,

szkoła ponadpodstawowa,

szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,

młodzieżowy ośrodek socjoterapii,

specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,

specjalny ośrodek wychowawczy,

ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Kto nie dostanie świadczenia?

Nie przysługuje ono na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program nie obejmuje również studentów.

Kto składa wniosek?

Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie składamy wniosek?

Można złożyć w tych samych instytucjach, co wniosek o 500+, czyli w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej. Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej są z kolei przyjmowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.