Umowy dotacyjne podpisywane będą do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel (40 tys. zł). Wnioskodawca może uzyskać dotację celową w wysokości do 600 zł brutto za 1 tonę zutylizowanego odpadu azbestowego (na 1 nieruchomość), lecz nie więcej niż 3.000 zł. Wydatki powyżej 3.000 zł wnioskodawca pokrywać będzie z własnych środków finansowych.
– Do wniosku należy przygotować m.in. kserokopię zgłoszenia złożonego w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w zakresie prac związanych z usuwaniem azbestu oraz kosztorys inwestorski lub ofertę z uwzględnieniem zakresu kosztów, przygotowane przez wykonawcę prac – wyjaśnia Aneta Klimek, rzeczniczka prezydenta.

Ważna informacja: wykonawca musi wystawić dokument potwierdzający przekazanie wyrobów azbestowych na składowisko – kartę przekazania odpadów na składowisko.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce ochrona środowiska: Azbest – dotacja 2019 r. Wniosek można pobrać ze strony internetowej https://um.pabianice.pl/artykul/138/2357/azbest-dotacja-2019-r lub w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska, ul. św. Jana 4, II piętro, pokój nr 22.