Od 1 stycznia przysługuje dodatek energetyczny, ale tylko „odbiorcom wrażliwym”. Do odbiorców wrażliwych zalicza się osoby uprawnione do dodatków mieszkaniowych, które mają podpisaną umowę kompleksową lub umowę o sprzedaży energii elektrycznej oraz zamieszkują w miejscu jej dostarczania.

Od 1 stycznia do 30 kwietnia 2014 r. wysokość dodatku energetycznego miesięcznie będzie wynosić 11,36 zł dla osoby samotnej, 15,77 zł dla gospodarstwa domowego, na które składa się od dwóch do czterech osób oraz 18,93 zł w przypadku rodziny liczącej minimum pięciu członków.

Aby otrzymać dodatek energetyczny, należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym oraz zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wnioski o przyznanie dodatku energetycznego należy składać w Wydziale Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Narutowicza 33, pokój 15.

Druki wniosków można pobrać w Wydziale Spraw Lokalowych, a także z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pabianicach.

Tutaj jest wniosek www.um.pabianice.pl/news/dodatek-energetyczny