Przypomnijmy: 31 marca prezydent Grzegorz Mackiewicz próbował wręczyć Skowrońskiemu wypowiedzenie umowy o pracę. Powodem była „utrata zaufania”.

Pisaliśmy o tym tutaj: http://www.zyciepabianic.pl/wydarzenia/miasto/nasze-sprawy/drugi-zwolniony.html

Dziś dyrektor i prezydent mieli rozmawiać o sprawie. Skowroński chciał zmiany sposobu rozwiązania umowy o pracę, na zasadzie porozumienia stron. Do rozmów nie doszło, bo dyrektor nie przyszedł na spotkanie. Jednocześnie nie odwołał go, ani nie zmienił terminu. Dlatego forma rozwiązania umowy - wypowiedzenie przez pracodawcę - obowiązuje. 

 Dyrektor ma trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Będzie pracował do 30 czerwca 2015.

- W związku z dokonanym 31 marca wypowiedzeniem w formie ustnej zawartej umowy o pracę z zachowaniem okresu trzech miesięcy i odmową potwierdzenia przyjęcia przez pana dyrektora tego wypowiedzenia poprzez opuszczenie mojego gabinetu, dzisiaj pisemnie potwierdziłem, że w świetle zaistniałych okoliczności wypowiedzenie jest skuteczne – mówi Grzegorz Mackiewicz.

Dodaje, że dyrektor nie radził sobie z prowadzeniem zakładu, opanowaniem konfliktu wewnętrznego między kierownictwem czy koordynacją działań w zakładzie. 

Oto oświadczenie prezydenta: 

Będąc na zwolnieniu, dyrektor wykonywał obowiązki służbowe. Podpisał dokumenty w zakładzie, na spotkanie do urzędu przyjechał służbowym samochodem, nie uprzedzał przy tym, że jest na zwolnieniu. Upraszczając, sama niezdolność do pracy nie wystarcza; musi być spełniona również druga przesłanka – niewykonywanie obowiązków pracowniczych. W tych okolicznościach w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego wypowiedzenie jest skuteczne. Sąd Najwyższy (w wyroku z dnia 5 maja 2010 r., sygn. akt II PK 343/09) zauważył, że (…): W pojęciu „nieobecność w pracy" mieści się „niezdolność do pracy", sama jednak „niezdolność do pracy" nie jest wystarczająca do zastosowania ochrony stosunku pracy z mocy art. 41 k.p. Wykładnia art. 41 oraz 53 § 1 i 3 k.p. wskazuje, że o zakazie wypowiedzenia nie decyduje sama tylko niezdolność pracownika do pracy spowodowana jego chorobą, ale przede wszystkim musi być spełniona druga przesłanka, którą jest nieobecność pracownika w pracy. Interpretacja art. 41 k.p. w nawiązaniu do art. 53 k.p. oznacza tylko tyle, że wypowiedzenie umowy o pracę w okresie nieobecności pracownika w pracy spowodowanej chorobą, która uniemożliwia według obiektywnych kryteriów wykonywanie obowiązków pracowniczych, nie jest dopuszczalne, jeżeli nie upłynął okres uprawniający pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy o pracę dokonane w czasie obecności pracownika w pracy jest zatem skuteczne i nie może być podważone przez ochronę stosunku pracy wynikającą z art. 41 k.p., gdyż o bezskuteczności takiego wypowiedzenia decyduje wyłącznie nieobecność pracownika w pracy”.

Dyrektor Skowroński do 4 kwietnia przebywał na zwolnieniu. Nie został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.