Dla Biura Rzeczy Znalezionych mieszczącego się w Starostwie Powiatowym to nieco nietypowa sytuacja. Tym razem uczciwy znalazca nie przyniósł tu telefonu, kluczy czy roweru, a… gotówkę. I to w obcej walucie.

Rzecznik starostwa, Joanna Kupś nie może zdradzać o jaką walutę chodzi, ani ile to jest pieniędzy. Bo wiadomo, chętnych na gotówkę, by nie brakowało.

Wiadomo, że pieniądze znaleziono w Pabianicach, w miejscu publicznym. Do Biura dostarczono ją 17 grudnia. Właściciel, któremu brakuje w portfelu pewnej sumy, po zgubę może zgłosić się do pokoju nr 39 w budynku B, przy ul. Piłsudskiego 2.

Znalezione, nie kradzione”, tak mówią ludzie,

ale...prawo mówi co innego

Znalezienie rzeczy nie powoduje, że automatycznie stajemy się jej właścicielem.

Wręcz przeciwnie – prawo nakłada na nas obowiązek jej zwrotu albo poinformowania właściwego organu. W zamian za to można liczyć na nagrodę pieniężną (znaleźne).To została uregulowane w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych. Zgodnie z ustawa do obowiązków należy zwrot jej właścicielowi.

Jeżeli znany jest nam właściciel i miejsce jego pobytu powinniśmy go niezwłocznie zawiadomić o znalezieniu rzeczy i wezwać do odbioru.

W praktyce częściej będziemy mieli do czynienia z sytuacją, gdy nie będziemy znali danych osoby uprawnionej do odbioru rzeczy.

Co w takiej sytuacji?

To zależy od rodzaju znalezionego przedmiotu oraz miejsca, w którym to nastąpiło. Ogólna reguła stanowi, że powinniśmy niezwłocznie zawiadomić o jej znalezieniu starostę powiatowego.

Rzecz znaleziona w cudzym pomieszczeniu

W takiej sytuacji przepisy zobowiązują nas abyśmy zawiadomili osobę zajmującą to pomieszczenie i na jej żądanie oddali rzecz na przechowanie. Jeśli więc np. znajdziemy rzecz w sklepie powinniśmy oddać ją prowadzącemu tę placówkę.

Miejsce publiczne

Jeżeli znaleźliśmy rzecz w budynku publicznym (np. urzędzie), innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego (np. autobusie) powinniśmy oddać ja zarządcy tego obiektu. Ten po upływie 3 dni od dnia otrzymania rzeczy przekazuje ją właściwemu staroście, chyba że w tym terminie zgłosi się osoba uprawniona do odbioru rzeczy.

Znalezione pieniądze

W sytuacji, gdy znalezionym przedmiotem są pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności czy rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej, a nie znamy osoby uprawnionej i miejsca jej pobytu, niezwłocznie powinniśmy oddać je staroście. Chyba, że kwota znalezionych pieniędzy nie przekracza 100 zł, wtedy możemy je zachować.

Kiedy rzecz znalezioną oddajemy policji?

Rzecz, której posiadanie wymaga pozwolenia, np. broń, amunicję, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport, niezwłocznie oddajemy w najbliższej jednostce policji. Jeżeli to wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia (np. w przypadku znalezienia broni) – zawiadamiamy o miejscu, w którym rzecz się znajduje.

Znaleźne

Ustawodawca wprowadził zasadę, wg. której znalazca może żądać znaleźnego w wysokości 1/10 wartości rzeczy.

To roszczenie powinno być zgłoszone najpóźniej do chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru. W przypadku zaś gdy rzecz nie jest przechowywana przez znalazcę, znalazca może zastrzec wobec przechowującego, że będzie żądał znaleźnego. Przechowujący informuje o tym osobę uprawnioną do odbioru rzeczy.

W przypadku, gdy rzecz znaleziona jest zabytkiem lub materiałem archiwalnym i stała się własnością Skarbu Państwa, znalazcy przysługuje specjalne znaleźne. Jest one nazywane nagrodą. W zależności od rodzaju rzeczy, nagroda (znaleźne) może mieć różną wysokość i postać - pieniężną albo dyplomu. Znaleźne w formie nagrody pieniężnej przyznaje się, gdy zabytek lub materiał archiwalny posiada znaczną wartość historyczną, artystyczną, naukową lub materialną. W pozostałych przypadkach przyznaje się dyplom.

Nagrodę pieniężną przyznaje się w wysokości do 30-krotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.