Nowy rok 2019 nadchodzi wielkimi krokami. Dlatego już dziś zapraszamy do korzystania z różnych form aktywizacji dla osób bezrobotnych oraz współpracy w zakresie planu rozwoju, w ramach dofinansowania w wysokości 80% lub 100% na kursy, szkolenia i studia podyplomowe dla pracodawców i pracowników, ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Nabór wniosków z KFS rozpocznie się w I kwartale 2019 roku, zgodnie z priorytetami na 2019 rok, na wsparcie kształcenia ustawicznego:

1. osób zatrudnionych w zawodach deficytowych zidentyfikowanych dla powiatu pabianickiego lub województwie łódzkiego,

2. osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości,

3. pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej,

4. osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,

5. instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu,

6. osób po 45. roku życia.

Szczegółowe informacje dostępne będą na nowej stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach  www.pabianice.praca.gov.pl.