- Te pieniądze pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i już od marca są przesyłane do powiatowych urzędów pracy - mówi Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego.
 
Mogą z nich skorzystać osoby bezrobotne, które nie ukończyły jeszcze 30 lat. Pieniądze te są przeznaczone m.in. na bony szkoleniowe, które są gwarancją sfinansowania wskazanego przez bezrobotnego szkolenia, niezbędnego do podjęcia pracy. Pieniądze są też na koszty dojazdu i zakwaterowania - do wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Rozwiązanie to ułatwia bezrobotnemu samodzielne wybranie szkolenia, które pozwoli na zdobycie umiejętności umożliwiających wyjście z bezrobocia. Na ten cel w naszym powiecie mamy 34.000 zł. Kolejny bon zwany stażowym jest gwarancją skierowania młodego bezrobotnego na staż do wskazanego przez niego pracodawcy. Warunkiem skierowania jest zobowiązanie się szefa do zatrudnienia tej osoby po skończonym stażu. Rozwiązanie to pozwoli na zdobycie przez młodego człowieka rocznego doświadczenia zawodowego (6 miesięcy stażu + 6 miesięcy zatrudnienia). Bezrobotny dostanie stypendium w wysokości 120 proc. zasiłku dla bezrobotnych, więc stypendium stażowe wynosi 997,40 brutto. Dodatkowo pracodawca, który wywiąże się z podjętego zobowiązania, otrzyma jednorazową premię w wysokości 1.513,5 zł.
 
Kolejna forma to bon zatrudnieniowy. Daje on gwarancję refundacji dla pracodawcy części kosztów wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne. Trzeba zatrudnić na półtora roku osobę, która nie skończyła jeszcze 30 lat. Refundacja przez pierwszych 12 miesięcy wynosi po 831,10 zł.
 
Osoby, które nie skończyły 30 lat, będą mogły otrzymać bon na zasiedlenie - w kwocie nie wyższej niż dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia za pracę. Pozwoli on na pokrycie kosztów związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem zamieszkania. Maksymalna wartość bonu na zasiedlenie: 8.109,78 zł.
 
- Około 30 mln zł poprzez konkursy pójdzie do instytucji rynku pracy, w tym organizacji pozarządowych, agencji zatrudnienia czy firm szkoleniowych – wylicza marszałek Stępień. - Te oferować będą zatrudnienie, praktyki, staże, wolontariat, szkolenia dostosowane do potrzeb konkretnego pracodawcy, oferującego zatrudnienie uczestników po zakończeniu udziału w projekcie.
 
Pierwszy konkurs w Wojewódzkim Urzędzie Pracy już w czerwcu.
 
- W sumie w tym roku na wsparcie osób młodych na rynku pracy przeznaczymy 100 mln zł – dodaje marszałek. - To na wsparcie w szczególności dla osób w wieku 15-29 lat, pozostających bez pracy. Dotyczy to też tych niezarejestrowanych w urzędach pracy.
 
To uzupełnienie Regionalnych Programów Operacyjnych, gdzie zaangażowana jest większość unijnych pieniędzy.
 
W naszym powiecie z pomocy w ramach PO WER w sumie skorzysta około 400 młodych osób. W pierwszej kolejności wsparcie kierowane jest do osób niepełnosprawnych i długotrwale bezrobotnych. Trafi zatem, w przypadku młodzieży do 25. roku życia - do osób zarejestrowanych w PUP przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, a w przypadku bezrobotnych w wieku 25-30 lat - do osób zarejestrowanych dłużej niż rok. 
 
- Największe szanse na pomoc mają osoby niepełnosprawne i te, które ukończyły 50 lat. Od tygodnia wydajemy wnioski na staże dla osób pięćdziesiąt plus. Osoba na stażu otrzymuje 990 zł "na rękę" - mówi Danuta Skwirowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.
 
Pierwsze nabory uczestników ruszyły już w marcu, wobec tego ponad połowa środków została już rozdysponowana. Oferta projektu obejmuje przede wszystkim szkolenia i staże, czyli formy, które cieszą się największym zainteresowaniem wśród osób bezrobotnych i pracodawców. 
 
Osobną grupę stanowią ci, którzy nie mają 30 lat i chcą otworzyć firmy. Właśnie skończyło się składanie wniosków. 45 osób dostanie po 21.000 zł na własny biznes. Trwa weryfikacja.
 
- Najwięcej jest chętnych na otworzenie firm zajmujących się usługami kosmetycznymi i budowlanymi – zauważyła Danuta Skwirowska, dyrektor PUP.
 
Pomoc dla osób młodych płynie z różnych źródeł. Na walkę z bezrobociem wśród osób do 25. roku życia PUP pozyskał z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dodatkowo 350.000 zł. Pieniądze te przeznaczone są na wspomniane bony stażowe i szkoleniowe oraz na organizację staży.
 
Dziś pieniądze na projekty unijne dzielone są na dwie grupy. Osoby, które skończyły 30 lat, mogą uzyskać wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (RPO WŁ). Skorzysta w sumie na tym około 176 bezrobotnych tylko w naszym powiecie.
 
W Urzędzie Pracy w Pabianicach mają prawie 750.000 zł w ramach RPO WŁ. Wystarczy dla około 100 bezrobotnych. W projekcie finansowane będą również szkolenia i dotacje dla pracodawców, którzy utworzą miejsca pracy dla bezrobotnych skierowanych przez PUP.
 
- Będą też pieniądze na założenie firmy. To około 21.000 zł na pokrycie niezbędnych wydatków na uruchomienie działalności gospodarczej – dorzuca Skwirowska.
 
Dziś w Pabianicach jest 3.875 osób bezrobotnych, a stopa bezrobocia w powiecie pabianickim wynosi 14,7. Rok temu o tej porze stopa bezrobocia wynosiła 16,3, a bezrobotnych mieliśmy 4.414. 
 
 
 
Ile osób na pewno skorzysta na walce z bezrobociem w naszym powiecie:
176 - osób, które skończyły 30 lat
400 - osób, które nie mają 30 lat
45 - osób otworzy własne firmy