Żeby wziąć udział w konkursie, trzeba odpowiedzieć na pytanie: „Czym jest fika i jak ty ją spędzasz”. Pięć najciekawszych odpowiedzi IKEA nagrodzi książką kucharską. Będzie do odebrania w biurze obsługi Klienta IKEA w Łodzi. Odpowiedzi nadsyłamy na adres: http://konkurs@zyciepabianic.pl. Najciekawsze odpowiedzi i listę zwycięzców wydrukujemy w Życiu Pabianic.

 

Regulamin konkursu Przerwa na kawę” z IKEA Łódź

  1. Organizatorem konkursu jest Agencja Dziennikarzy Sp. z o. o., ul. Stary Rynek 7, 95-200 Pabianice.
  2. Fundatorem nagród w konkursie jest sklep IKEA Retail Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, ul. Pabianicka 255, 93-457 Łódź.
  3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
  4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora oraz członkowie ich rodzin, w szczególności ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
  5. Czas trwania konkursu: 8 lipca – 14 lipca 2013 r.
  6. Warunki konkursu
    1. Aby zgłosić udział w Konkursie, należy w terminie od 14 lipca 2013 roku do godziny 23.59 wysłać na adres mailowy: konkurs@zyciepabianic.pl odpowiedź na pytanie: „Czym jest fika i w jaki sposób ją spędzasz?”.
  1. Zasady wyłaniania zwycięzców

7.1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki regulaminu.
7.2. Spośród konkursowych prac jury wybierze 5 najciekawszych.

7.3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora i Fundatora.

8. W konkursie ufundowane zostaną nagrody rzeczowe w postaci książek kucharskich IKEA, które dostępne będą do odebrania osobiście przez zwycięzcę lub osobę przez niego wskazaną w Biurze Obsługi Klienta IKEA Łódź.

7. Laureatom nie przysługują roszczenia o wypłatę równowartości pieniężnej uzyskanych nagród.

8. Zgadzając się z warunkami regulaminu każdy uczestnik lub opiekun uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora.

9. Każdy uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych w w/w zbiorze oraz prawo ich poprawiania.

10. Wszelkie reklamacje należy składać w formie pisemnej u organizatora Konkursu w terminie 14 dni od momentu zakończenia Konkursu.