Gdzie jest to koniecznością?

W środkach publicznego transportu zbiorowego oraz w samochodzie osobowym, w którym poruszają się co najmniej 2 osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie, a także w miejscach ogólnodostępnych. Których?

na drogach i placach

w obiektach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach)

zakładach pracy i urzędach oraz budynkach użyteczności publicznej (biuro lub pomieszczenie socjalne)

w budynkach wielorodzinnych w ich częściach wspólnych – m.in. na klatkach schodowych.

Obowiązek ten dotyczy także poruszania się motocyklami, rowerami i innymi pojazdami. 

Przeczytaj także: Kto rozdaje maseczki?

Z obowiązku zakrywania twarzy zwolnione są:  

dzieci do ukończenia 4. roku życia

osoby podróżujące samochodem samotnie lub z dzieckiem do ukończenia 4. roku życia

osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane)

osoby wykonujące czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach) z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów

duchowni sprawujący kult religijny

kierowcy publicznego transportu zbiorowego lub kierujący samochodem, wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli zapewnione jest oddzielenie kierującego od przewożonych osób

żołnierz podczas zadań służbowych 

Pamiętajmy również, że mamy obowiązek odkrycia ust i nosa na żądanie organów uprawnionych w przypadku legitymowania w celu ustalenia naszej tożsamości.

Od 20 kwietnia można swobodnie wchodzić do lasów i parków. Na parkingu leśnym nadal musimy nosić maseczki, jednak już po wejściu na teren lasu nie ma takiej konieczności. Pamiętajmy jednak o zachowaniu ostrożności. Zasada dotycząca odstępu 2 m od innych osób nadal obowiązuje.