- Wszystkie świadczone w urzędzie usługi są wypisane na kartce w bardzo przejrzysty sposób, czyli podajemy nagłówek czego dotyczą, a potem piszemy, jakie są podstawy prawne. Są tam też podane telefony, adresy, godziny przyjęć, terminy realizacji i wysokość opłat - wylicza Jarosław Cichosz, wiceprezydent.

Karty z wnioskami będziemy mogli pobrać też ze strony internetowej Urzędu Miejskiego (w zakładce) i już w domu wypisać sobie wniosek.

- Zmiany są spowodowane wejściem urzędu w System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009 - wyjaśnia.

W sumie w Internecie będzie ponad 190 kart usług publicznych.

To spore udogodnienie wejdzie w życie, gdy radni miejscy przegłosują pozytywnie tę uchwałę na najbliższej sesji Rady Miejskiej.


Przykładowa karta usług publicznych:

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Urzędu Miejskiego w Pabianicach
GM-07

GN.0183-1-10/10

Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Pabianice

Podstawa prawna

Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity: Dz. U z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami),

Uchwała Rady Miejskiej w Pabianicach nr XXXIV/316/04 z 22 września 2004 r. w sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Pabianice, ich zbywania, zamiany, darowizny, zbywania lokali mieszkalnych i użytkowych, oddawania nieruchomości w trwały zarząd, obciążania prawami rzeczowymi ograniczonymi, użyczania, wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (z późniejszymi zmianami).

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarki Nieruchomościami,

ul. Kościuszki 25, 95-200 Pabianice

tel. +48 (42) 22-54-650, +48 (42) 22-54-603

II piętro, w godzinach: pn. - pt. 8:00 – 16:00, wt. 8:00 – 17:00

Wymagane dokumenty

- Wniosek o nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Pabianice

Załączniki:

- aktualne oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów,

- odpis z księgi wieczystej,

- zaświadczenie z urzędu skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn (jeżeli sprzedający nabył nieruchomość w drodze dziedziczenia lub darowizny).

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów

Złożenie dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, ul. Zamkowa 16 lub Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Kościuszki 25, 95-200 Pabianice, II piętro.

Odbiór dokumentów: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Kościuszki 25, 95-200 Pabianice, II piętro.

Termin realizacji

Do 60 dni od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji i uzyskania kontrasygnaty skarbnika miasta.

Sposób załatwienia sprawy

1. Umowa notarialna nabycia nieruchomości.
2. W przypadku braku zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Miejską Pabianice – pismo Urzędu Miejskiego kończące sprawę.

 

Opłaty

Brak.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Dodatkowe informacje

1. Uzyskanie opinii urbanistycznej.
2. Zebranie materiałów geodezyjno-kartograficznych.
3. Zlecenie rzeczoznawcy majątkowemu wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości.
4. Ustalenie ceny nieruchomości.
5. Uzyskanie opinii merytorycznej komisji Rady Miejskiej w Pabianicach.
6. Uzyskanie kontrasygnaty skarbnika miasta.
7. Sporządzenie protokołu z rokowań.

Uwaga

W przypadku braku możliwości nabycia w drodze umowy notarialnej, prezydent miasta może wystąpić z wnioskiem do starosty o wywłaszczenie nieruchomości przeznaczonej na cele publiczne.