Nasza komenda policji od dziś liczy 201 funkcjonariuszy. Nowi to posterunkowi: Natalia Girek, Małgorzata Krawczyk, Jakub Przybył, Wojciech Lalek i Adam Stępień.
Pochodzą z Łodzi, Bełchatowa, Poddębic.
– Średnio mają po 25 lat i wyższe lub średnie wykształcenie – mówi Joanna Szczęsna z pabianickiej policji.
Teraz pojadą na 6-miesięczny kurs podstawowy, prawdopodobnie do Szczytna. Po powrocie będą pracować w sekcji patrolowej pabianickiej komendy.
– W trakcie kursu dostaną po 1.600 zł na rękę. Po kursie będą zarabiać około 2.300 zł na rękę – mówi Joanna Kącka z biura prasowego łódzkiej policji.

Wśród nowych policjantów tylko Natalia Girek jest rodowitą pabianiczanką. Ukończyła "elektryk" i studia (resocjalizację) w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi.
– To moja pierwsza praca i zarazem spełnienie marzeń – mówi.– Od dziecka chciałam być policjantką.
Pracę w policji, jako ścieżkę kariery zawodowej, wybrała też łodzianka Małgorzata Krawczyk. Ona również ukończyła pedagogikę i pracowała już z trudną młodzieżą.
Stabilna praca i możliwość rozwoju to powody, dla których służbę w mundurze wybrali trzej panowie.
– Tu kryteria są konkretne – przyznał Wojciech Lalek z Bełchatowa, który zastanawiał się też nad służbą w straży pożarnej.
Pewność pracy, to argument, który przeważył w podjęciu decyzji przez Adama Stępnia z Poddębic. Jakub Przybył z Bełchatowa "właściwie nie miał wyboru". Przez
10 lat pracował jako ochroniarz.

W tym roku zaplanowano przyjęcie 442 osób do policji w Łódzkiem. Według stanu na 14 stycznia 2013 roku w województwie łódzkim służbę pełniło 6.019 policjantów.

Jak zostać policjantem?

Kandydat na policjanta musi mieć co najmniej średnie wykształcenie, obywatelstwo polskie, cieszyć się nieposzlakowaną opinią. Nie może być skazany prawomocnym
wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
Rekrutację rozpoczyna komendant główny policji, który w ogłoszeniu podaje terminy i limity przyjęć do służby. Obejmuje ona rozmowę wstępną, po której informacje
o kandydacie sprawdzane są w ewidencjach, rejestrach i kartotekach. Kolejny krokiem są testy: z wiedzy ogólnej, sprawności fizycznej, psychologiczny.

Test z wiedzy ogólnej to 40 pytań z zakresu funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego.
Do każdego z pytań zaproponowano cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać 1 punkt.

Potem jest test sprawności fizycznej, który sprawdza szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość kandydata. Polega on na pokonaniu toru przeszkód w czasie
nieprzekraczającym 1 min. 45 sek. Tor przeszkód oraz normy czasowe są jednakowe zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn.

Test psychologiczny to kolejny etap rekrutacji. Składa się z dwóch części: indywidualnego badania kandydata przed komputerem oraz rozmowy z psychologiem.
W trakcie testu sprawdzane są: zdolności intelektualne, zachowania społeczne, stabilność, postawa w pracy.

Potem jest tzw. wywiad zorganizowany - etap postępowania kwalifikacyjnego, w którym kandydat udziela odpowiedzi na pytania zespołu.
Ocenia on cechy i kompetencje wymagane w służbie w policji. Sprawdza motywację do podjęcia służby w policji, autoprezentację, umiejętność formułowania
myśli, nawiązanie i podtrzymanie kontaktu, postawę wobec innych ludzi.

Zakres tematyczny m.in. testu z wiedzy oraz zakres i sposób przeprowadzania testu sprawności fizycznej i testu psychologicznego a także sposób dokonywania oceny kandydatów, określone są w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych. Kandydat musi się stawić także przed komisją
lekarską, która ocenia zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych. Osobę przyjętą do służby mianuje się policjantem w służbie przygotowawczej na okres 3 lat. Po tym czasie policjant zostaje mianowany na stałe.