Po wnioski do Wydziału Lokalowego Urzędu Miejskiego przy ul. Narutowicza 33 zgłosiło się już 15 rodzin. Nie rozpatrzy ich prezydent Pabianic.
– Przydziałem mieszkań zajmie się komisja, nie ja. Jeszcze nie znam składu tej komisji – wyjaśnia Zbigniew Dychto.
Mieszkań jest 20 - o różnym metrażu.
– Rozdzielamy mieszkania na zasadzie "coś za coś" – dodaje Dychto. – Aby dostać pięknie wyremontowane mieszkanie, trzeba oddać swoje stare mieszkanie komunalne.
Każdy, kto ma ochotę zmienić miejsce zamieszkania, będzie mógł obejrzeć nowe lokum przy Starym Rynku.
– We wniosku należy wskazać, które mieszkanie w nowym budynku lokator chciałby otrzymać – dodaje prezydent.
Większe szanse na zamianę mają ci pabianiczanie, którzy w zamian za lokum przy Starym Rynku oddadzą lepsze mieszkanie: większe, ze wszystkimi wygodami.
O warunkach zamiany czytaj niżej:

 Prezydent Miasta Pabianic
informuje,

iż wnioski o przydział lokali w budynku przy ul. Stary Rynek 6 w Pabianicach mogą składać osoby spełniające niżej wymienione wymogi określone przez Uchwałę Nr XXX/380/08 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 czerwca 2008 r:

„ ...§ 7.1 Prawo do zawierania umów najmu na lokale położone w budynkach oddanych do użytku
po 31.12.1997 r. i stanowiących mieszkaniowy zasób gminy przysługuje osobom stale zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Pabianice,
które nie posiadają (wnioskodawca jak i osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkiwania) tytułu prawnego do innego lokalu lub domu mieszkalnego z wyjątkiem lokalu zgłoszonego do dyspozycji Urzędu Miejskiego w Pabianicach,
a ponadto nie posiadały zadłużenia wobec podmiotu zajmującego się administrowaniem mieszkaniowym zasobem gminy przekraczającego trzykrotność czynszu i opłat eksploatacyjnych za zajmowany lokal w okresie poprzedzającym
3 lata do terminu określonego w § 3 ust.1 pkt 5 i przekażą do dyspozycji Urzędu Miejskiego w Pabianicach samodzielny lokal,
w dobrym stanie technicznym, spełniający przepisy prawa budowlanego, stanowiący mieszkaniowy zasób gminy, którego są najemcami na podstawie aktualnego tytułu prawnego obowiązującego na czas nieoznaczony w następującej kolejności:

1) o powierzchni użytkowej powyżej 50 m2, wyposażonego we wszystkie urządzenia techniczne,
2) o powierzchni użytkowej powyżej 50 m2, bez jednego urządzenia technicznego (c.o. lub c.w.),
3) o powierzchni użytkowej od 40 m2 do 50 m2, wyposażony we wszystkie urządzenia techniczne,
4) o powierzchni użytkowej powyżej 50 m2 (bez dwóch urządzeń technicznych) lub o powierzchni
użytkowej od 40 m2 do 50 m2, bez jednego urządzenia technicznego (c.o lub c.w.) lub o powierzchni użytkowej do 40 m2 wyposażone we wszystkie urządzenia techniczne,
5) pozostałe lokale z częściowymi urządzeniami technicznymi z wyłączeniem lokali jednoizbowych,
6) lokale jednoizbowe z częściowymi urządzeniami technicznymi.

§ 8.1. W wypadku, gdy kilka osób ubiegając się o zawarcie umowy najmu lokalu położonego
w budynku oddanym do użytku po 31.12.1997r. jednocześnie spełnia warunki określone w § 7,
o pierwszeństwie do zawarcia umowy decyduje w kolejności: większa liczba osób zgłoszonych
do wniosku o zawarcie umowy, a następnie data zgłoszenia wniosku o zawarcie umowy.

...§ 9. Dla lokali położonych w budynkach oddanych do użytku po 31.12.1997r. i stanowiących mieszkaniowy zasób gminy ustala się kaucję zabezpieczającą pokrycie należności z tytułu najmu lokalu w wysokości 12 - krotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy najmu.”

Druki wniosków można pobierać i składać w siedzibie Wydziału Spraw Lokalowych przy ul. Narutowicza 33 pok. nr 10 w terminie od dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 23 stycznia 2009 r.warunkach zamiany mieszkań czytaj na stronie 5.