Wystarczy wymyślić fajne hasło i migawka jest twoja. Trwa Tydzień Zrównoważonego Transportu. Nagrody funduje Miejski Zakład Komunikacyjny. Są to trzy migawki: 90-dniowa (240 zł), 30-dniowa (90 zł) i 14-dniowa (50 zł). 
 
 
We wtorek, 22 września - Dzień bez samochodu. Kierowcy, którzy zostawią auto, mogą darmo korzystać z autobusów i tramwajów. Wystarczy, że będą mieć ze sobą dowód rejestracyjny pojazdu.
 
 
Trzy nagrody czekają na osoby, które wymyślą najlepsze hasła promujące komunikację miejską. Właśnie rozpoczyna się Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Zapraszamy do zabawy. Hasło należy przysłać na adres: redakcja@zyciepabianic.pl, podając imię i nazwisko, adres, telefon. Na maile czekamy do 28 września. Najlepsze hasła wybierze komisja konkursowa, a wyniki ogłosimy 6 października.
 
Na pabianickie ulice w tygodniu wyjeżdża 21 autobusów miejskich. Zatrzymują się na 186 przystankach. Dziennych przejazdów autobusami jest ponad 16.000, a tramwajem niecałe 10.000. Z migawkami podróżuje po mieście 30 procent pasażerów. Reszta kupuje bilety jednorazowe.
 
 
 
Przysłanie maila z hasłem jest równoznaczne z wyrażeniem zgodę na przetwarzanie danych osobowych na cele konkursu.
 

 

Regulamin

konkursu na hasło

promujące korzystanie z komunikacji miejskiej

 

§ 1

1. Organizatorami konkursu na hasło promujące korzystanie z komunikacji miejskiej, zwanego dalej „Konkursem” są: Miejski Zakład Komuniakacyjny Sp. z o.o. w Pabianicach, ul. Lutomierska 48, 95-200 Pabianice oraz Agencja Dziennikarzy Sp. z o.o., ul. Stary Rynek 7, 95‑200 Pabianice – wydawca tygodnika "Życie Pabianic" oraz portalu zyciepabianic.pl, zwani dalej „Organizatorami” lub każdy z osobna „Organizatorem”.

2. Konkurs odbywa się w związku z obchodami Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.

 

§ 2

1. Konkurs adresowany jest w szczególności do czytelników tygodnika Życie Pabianic, portalu internetowego zyciepabianic.pl oraz serwisu komunikacjapabianice.pl.

2. Zadaniem Uczestnika jest zaproponowanie hasła promującego korzystanie z komunikacji miejskiej.

 

§ 3

1. Konkurs zostaje ogłoszony w wydaniach tygodnika Życie Pabianic w dniach 15 września i 22 września 2015 r. oraz dodatkowo za pośrednictwem portalu internetowego zyciepabianic.pl oraz serwisu komunikacjapabianice.pl.

2. Uczestnicy zglaszają swoje hasła za pośrednictwem formularza zamieszczonego w tygodniku Życie Pabianic (dostarczenie formularza do redakcji Życia Pabianic – ul. Stary Rynek 7, Pabianice) lub za pośrednictwem zgłoszenia na adres e-mail redakcji: redakcja@zyciepabianic.pl.

3. Zgłoszenie hasła jest traktowane jako oświadczenie, że Uczestnik jest jednocześnie autorem hasła i zaproponowane hasło nie jest obciążone prawami autorskimi osób trzecich oraz jest wolne od wad prawnych.

4. Termin zgłoszeń upływa 28 września 2015 r.

 

§ 4

1. Organizator weryfikuje zgłoszenia pod względem zgodności z niniejszym regulaminem.

2. Komisja konkursowa wyłania zwycięzcę Konkursu oraz Uczestników, którzy zajmują II i III miejsce. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Organizatorów oraz Urzędu Miejskiego w Pabianicach jako organizatora transportu.

3. Nagrodą dla zwycięzcy jest bilet 90-dniowy imienny normalny dwustrefowy o wartości 240 zł. Za II miejsce zostanie przyznany w nagrodę bilet 30-dniowy imienny normalny dwustrefowy (o wartości 90 zł), natomiast za III miejsce zostanie przyznany bilet 14-dniowy imienny normalny dwustrefowy (o wartości 50 zł). Fundatorem nagród jest MZK Pabianice Sp. z o.o.

4. Warunkiem odbioru nagrody jest posiadanie lub bezpłatne wyrobienie spersonalizowanej karty zbliżeniowej MIGAWKA, na ogólnych zasadach określonych w Załączniku do Zarządzenia Nr 172/2015/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Ogólnych warunków zawierania umowy przewozu środkami lokalnej komunikacji autobusowej w Pabianicach przy zastosowaniu MIGAWKI. Miejscem odbioru MIGAWKI jest Biuro Obsługi Klienta MZK Pabianice Sp. z o.o. (ul. Narutowicza 9).

5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 6 października w tygodniku Życie Pabianic, na portalu internetowym zyciepabianic.pl oraz w serwisie komunikacjapabianice.pl.

6. Warunkiem odebrania nagrody jest zgoda na upublicznienie własnego wizerunku.

 

§ 5

1. Uczestnicy nieodpłatnie przenoszą na rzecz Organizatorów majątkowe prawa autorskie do projektu wraz z prawem do nieograniczonego korzystania (w szczególności wykorzystane na materiałach promocyjnych związanych z pabianicką komunikacją miejską).

 

§ 6

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Agencja Dziennikarzy Sp. z o.o., ul. Stary Rynek 7, 95‑200 Pabianice

2. Dane osobowe zbierane są w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia laureatów.

3. Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

4. Podanie danych jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie.

5. Uczestnicy, przystępując do konkursu, wyrażają zgodę na przetwarzanie przez administratora danych osobowych w trybie określonym w art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).

 

§ 7

1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibach Organizatorów oraz na stronie internetowej komunikacjapabianice.pl.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie nienaruszających podstawowych zasad Konkursu w każdym momencie trwania Konkursu.

4. Naruszenie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu przez Uczestnika (w szczególności plagiat) wyklucza Uczestnika z Konkursu oraz pozbawia prawa do nagrody.

5. W przypadku zgłoszenia w stosunku do Organizatorów roszczeń związanych z naruszaniem praw autorskich do hasła zgłoszonego przez Uczestnika do Konkursu, a przysługujących osobom trzecim lub wszczęcia przeciwko Organizatorom procesu w tym zakresie, Uczestnik bezpośrednio przystąpi do sporu po stronie pozwanego, zwolni Organizatorów z wszelkich roszczeń, zaspokoi wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda (w tym odszkodowanie i zadośćuczynienie), pokryje wszelkie koszty procesowe lub koszty polubownego załatwienia sprawy oraz pokryje poniesione i udokumentowane przez Organizatorów koszty obsługi prawnej związane ze sporem, a także podejmie wszelkie możliwe czynności zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem.

6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatorów.