26 marca miasto złożyło wniosek pod nazwą: „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Łaskowice i racjonalizacja gospodarki odpadami na terenie Gminy Miejskiej Pabianice”.

Całkowita wartość projektu to 2.066.606 zł. 85 procent tej kwoty, czyli 1.756.615 zł możemy dostać z Unii. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: sierpień 2010 r.

Projekt, ze względu na swój zakres oraz charakter, przyczyni się do rozwiązania problemów natury środowiskowej generowanych przez składowisko odpadów w Łodzi przy ul. Łaskowice, zaspokoi sygnalizowane przez mieszkańców potrzeby w obszarze selektywnej zbiórki odpadów, jak również pozwoli na rozwój systemu gospodarki odpadami w kierunku wyznaczonym przez zapisy i regulacje prawne szczebla krajowego i unijnego.

W ramach projektu będzie też urządzona selektywna zbiórka odpadów, obejmująca: papier, tworzywa sztuczne, szkło, odpady wielkogabarytowe, budowlane, odpady elektroniczne, odpady biodegradowalne oraz niebezpieczne.

- Na potrzeby inwestycji zakupionych zostanie 480 pojemników na odpady biodegradowalne - wyliczał na konferencji prasowej wiceprezydent Jarosław Cichosz. - 250 pojemników na papier i makulaturę, 200 pojemników na baterie, 17 pojemników na przeterminowane leki, 2 kontenery na sprzęt elektroniczny, 2 kontenery na gruz, 2 kontenery na odpady wielkogabarytowe, 1 kontener na złom, 1 kontener na opony oraz 1 pojemnik na oleje.