Raport kontrolerów prezydenta. 
 
Pabianice dn.05.12.2013r AKW.1711.10.2013 Notatka służbowa:
Zgodnie z art.17 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (tekst jednolity: z 2010r Dz. U. nr.234 poz.1536 z późn. zm.) oraz pismem
Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych z dn.21.10.2013r (znak:SSGI.
8141.16.16.2013 - zał. nr.1) inspektor kontroli wewnętrznej mgr Piotr Kęskiewicz oraz audytor
wewnętrzny UM mgr Sławomir Bratuszewski dokonali sprawdzenia sprawozdań z wykonania
zadania publicznego tj. organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2013r ze szkół
podstawowych i gimnazjalnych z terenu Miasta Pabianic, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i
młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz zagrożonych dysfunkcją.
 
1. Wyłonienie podmiotów do wykonania zadania publicznego
Zarządzeniem nr.80/2013/P Prezydenta Miasta Pabianic z dn.24 kwietnia 2013r ogłoszono
otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego tj.organizacji wypoczynku
letniego dzieci i młodzieży z terenu Miasta Pabianic w 2013r (zał. nr.2) w wyniku którego do
wykonania w/w zadania publicznego Komisja Konkursowa wybrana zarządzeniem nr.96/2013/P
Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 21 maja 2013r wybrała 8 podmiotów (protokół z postępowania o
udzielenie dotacji - zał. nr.3) z którymi w czerwcu, lipcu i sierpniu 2013r podpisano następujące
umowy:
 
Stowarzyszenie Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej „Oratorium” w parafii Św. M. Kolbe –
ul.Jana Pawła II 46
 umowa nr.6/2013 – obejmująca wsparcie organizacji wypoczynku letniego w Łebie dla 80
dzieci i młodzieży (w dwóch turnusach), ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z
rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych dysfunkcją w okresie 01.07 - 23.07.2013r.
Dotacja Miasta – 56.000zł
 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – ul.Gdańska 6
 umowa nr.7/2013 – obejmująca wsparcie organizacji półkolonii letnich (10-dniowych) na
terenie MOSiR w Pabianicach w okresie 01.07 – 24.08.2013r
Dotacja Miasta – 9.200zł
 
Stowarzyszenie „Żagiel Dla Dzieciaka” – ul.Traugutta 2
 umowa nr.8/2013 – obejmująca wsparcie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i
młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Miasta Pabianic ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych dysfunkcją w
okresie 07.07 - 28.07.2013r.
Dotacja Miasta –8.300zł
 
Związek Harcerstwa Polskiego – ul.Gdańska 6
 umowa nr.9/2013 – obejmująca wsparcie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i
młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Miasta Pabianic ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych dysfunkcją w
okresie 14.07 - 15.08.2013r.
Dotacja Miasta – 86.450zł
 
Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Pabiks” - ul.Grota Roweckiego 3
 umowa nr.10/2013 – obejmująca wsparcie organizacji obozu sportowego w Choceniu dla dzieci
i młodzieży z terenu Miasta Pabianic w okresie 05.08 – 16.08 2010r.
Dotacja Miasta – 7.800zł
 
Uczniowski Klub Sportowy „Azymut” przy Gimnazjum nr.3 – ul.20-go Stycznia 9/13
 umowa nr.11/2013 – obejmująca wsparcie integracyjnego obozu sportowego w Żelazku
k/Ogrodzieńca dla dzieci i młodzieży z terenu gminy miejskiej Pabianice ze szkół
podstawowych i gimnazjalnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin
dysfunkcyjnych i zagrożonych dysfunkcją – bieg na orientację w okresie 15.08 – 25.08.2013r.
Dotacja Miasta – 2.200zł
 
Pabianickie Towarzystwo Cyklistów – ul.Gdańska 7
 umowa nr.12/2013 – obejmująca wsparcie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i
młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Miasta Pabianic ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych dysfunkcją (sekcja
zapasów i sumo) w okresie 10.08 – 23.08 2013r.
Dotacja Miasta – 4.500zł
 
Pabianickie Towarzystwo Koszykówki – ul.Grota Roweckiego 3
 umowa nr.13/2013 – obejmująca wsparcie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i
młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Miasta Pabianic ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych dysfunkcją w
okresie 18.08 - 29.08.2013r.
Dotacja Miasta – 3.500zł
 
Wymienione w poszczególnych umowach dotacje UM zostały przelane na konta podmiotów
realizujących w/w zadanie publiczne. Daty dokonania przelewów nie przekraczały terminów
umownych wymienionych w § 3 ust.1 poszczególnych umów ( zał. nr.4 ).
Ogólna wysokość dotacji wyniosła 177.950,00zł.
 
2. Wykonanie zadania przez poszczególne podmioty
Zgodnie z art.18 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz § 9 ust.2
poszczególnych umów w/w podmioty złożyły w wymaganym terminie do UM sprawozdania z
wykonania zadania publicznego za wyjątkiem:
a) Związku Harcerstwa Polskiego (umowa nr.9/2013) – 16 dni po terminie po uprzednim pisemnym
wezwaniu przez Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych
Przypominamy, iż sprawozdania za wypoczynek letni w 2010r i 2012r były przez ZHP złożone
również po terminie odpowiednio 10, 11 i 39 dni.
Przedłożone sprawozdania były sporządzone na formularzu zgodnym z zał. nr.3 do rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie wzoru oferty i ramowego
wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania
tego zadania (Dz. U. z 2011r nr.6 poz.25).
Kontrolujący po przeanalizowaniu sprawozdań stwierdzili:
Stowarzyszenie Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej „Oratorium” w parafii Św.
M.Kolbe
umowa nr.6/2013 z dn.13 czerwca 2013r
a) miejsce i termin organizacji wypoczynku
 
Kolonie odbywały się w Ośrodku Wypoczynkowym „KORAL” w Łebie w okresie 01.07 -
12.07.2013r (I turnus) i 12.07 – 23.07.2013r (II turnus).
Zorganizowano łącznie 2 turnusy 12-dniowe co łącznie dało 24 dni kolonijne.
b) liczba uczestników
Zadaniem publicznym objęto łącznie 80 dzieci w przedziale wiekowym szkoły podstawowej,
głównie pochodzące z rodzin ubogich, wielodzietnych, patologicznych i niepełnych. Były to
rodziny żyjące z zasiłku, a także rodziny, które od wielu lat są wspierane przez pomoc społeczną.
Na każdym turnusie pracowały charytatywnie 4 osoby (kierownik i 3 wychowawców).
c) realizacja zadania
W ramach zrealizowanego zadania zorganizowano różne formy spędzania wolnego czasu poprzez
sport i rekreację (m.in. park linowy, rejs statkiem, DINO-PARK, Słowiński Park Narodowy),
prowadzenia resocjalizacji dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wprowadzano
elementy profilaktyki patologii społecznych (alkoholizm, narkomania i przemoc). Akcentowano
naukę pomocy (opieki) nad osobami nieprzystosowanymi społecznie, fizycznie i umysłowo.
Działano na rzecz ochrony środowiska naturalnego, rozwijano świadomość ekologiczną
kształtowano postawy prozdrowotne. Poprzez różnego rodzaju konkursy i zabawy rozwijano
zainteresowania dzieci oraz propagowano sport i turystykę.
d) wyżywienie
Faktury wystawione przez Ośrodek Wypoczynkowy „KORAL” oprócz zakwaterowania
obejmowały również wyżywienie dla uczestników kolonii
e) koszt wykonania zadania
Całkowity koszt wykonania zadania publicznego dotyczącego wsparcia organizacji wypoczynku
letniego w Łebie dla 80 dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z
rodzin dysfunkcyjnych oraz zagrożonych dysfunkcją (umowa nr.6/2013) wyniósł 118.000zł w tym:
 wyżywienie + zakwaterowanie – 74.400zł
 transport – 20.000zł
 ubezpieczenie – 1.600zł
 materiały eksploatacyjne – 4.000zł
 koszty osobowe – 4.800zł
 inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji – 2.000zł
 pozostałe koszty organizacyjne (bilety wstępu) – 11.200zł
Pokrycie w/w kosztów nastąpiło z:
 dotacji UM (umowa nr.6/2013) – 56.000zł (wyżywienie + zakwaterowanie)
 środków własnych – 57.200zł
 wkładu osobowego – 4.800zł
Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosił 47,46% (kosztorys
ofertowy i umowa) i nie zmienił się się co wynika ze sprawozdania końcowego.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
umowa nr.7/2013 z dn.13 czerwca 2013r
a) miejsce i termin organizacji wypoczynku
Półkolonie odbywały się na terenie obiektów MOSiR przy ul.Bugaj 110 na polu namiotowym i
ogrodzonym terenie w dni robocze w godz. 900 – 1600 w okresie od 01.07 do 24.08.2013r.
Kadrę pedagogiczną półkolonii stanowiły 3 osoby.
b) liczba uczestników
Półkolonie odbyły się w czterech 10-dniowych turnusach 01.07 – 24.08.2013r i objęły łącznie 102
dzieci:
I turnus – 31 dzieci i młodzieży
II turnus – 25 dzieci i młodzieży
III turnus – 25 dzieci i młodzieży
IV turnus – 21 dzieci i młodzieży
Uczestniczące w półkoloniach dzieci i młodzież wywodziły się w większości z rodzin
dysfunkcyjnych oraz zagrożonych dysfunkcją powodowanych głównie brakiem pracy.
c) realizacja zadania
Zrealizowano ogólne cele zadania jakim była organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i
młodzieży (półkolonie) w okresie wskazanym w umowie.
Program zajęć obejmował:
Na półkoloniach odbywały się zajęcia sportowo – rekreacyjne na świeżym powietrzu (pływanie
rowerami wodnymi po zalewie, gry terenowe, rozgrywki młodzieży w piłkę nożną z inną
półkolonią, wycieczki do lasu), warsztaty terapii zajęciowej na podstawie programów
profilaktycznych z udziałem prelegentów (m.in. policji czy sanepidu), gdzie udzielano dzieciom
dobrych rad w razie zagrożenia.
Na zakończenie półkolonii zorganizowano bal przy muzyce.
d) wyżywienie
W ramach półkolonii uczestnicy otrzymywali 2 posiłki dziennie tj:
- drugie śniadanie (słodkie bułki, i napoje)
- obiad z kateringu (jednodaniowy – mięsny + surówki oraz kompot)
e) koszt wykonania zadania
 
Całkowity koszt wykonania zadania publicznego dotyczącego wsparcia organizacji półkolonii
letnich (10-dniowych) na terenie Pabianic wyniósł 11.504,27zł w tym:
 wyżywienie – 7.503,27zł
 wynagrodzenia wychowawców – 3.600,00zł
 ubezpieczenia uczestników i kadry wychowawczej – 101,00zł
 środki czystości – 300,00zł
Pokrycie w/w kosztów nastąpiło z:
 dotacji UM (umowa nr.7/2013) – 9.200,00zł (opłata ubezpieczenia oraz części zakupów art.
żywnościowych i wynagrodzeń opiekunów)
 śr. własnych TPD – 2.304,27zł
Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosił 80% (kosztorys
ofertowy i umowa) i nie zmienił się się co wynika ze sprawozdania końcowego.
 
Stowarzyszenie „Żagiel Dla Dzieciaka”
umowa nr.8/2013 z dn.13 czerwca 2013r
a) miejsce i termin organizacji wypoczynku
Organizator zorganizował wypoczynek w dniach 07.07 – 28.07.2013r. Szczegółowy program obozu
był następujący:
• 07.07 – 13.07.2013r – obóz przygotowawczy wypoczynkowo – szkoleniowy w Rydzynach
pod Pabianicami (nabycie podstawowych umiejętności żeglarskich, sposób konserwacji i
drobnych napraw jachtów, integracja dzieci i młodzieży z różnych środowisk)
 
• 14.07 – 28.07.2013r – biwak pod Czorsztynem (praktyczne doskonalenie umiejętności
żeglowania, poznanie zasad bezpieczeństwa na biwakach i podczas pływania)
• 25.07 – 27.07.2013r – wycieczka do Zakopanego z wejściem na Gubałówkę i do Kuźnic
• 23.07 – 23.07.2013r – wycieczka na Słowację z przejściem przez kładkę na Dunajcu
• odbyła się również wycieczka po Pienińskim Parku Narodowym i wejście na szczyt Trzy
Korony, wycieczka do Nidzicy i zwiedzanie Zamku, zwiedzanie ruin zamku w Czorsztynie
• program obozu objął poznanie rodzajów uzależnień i szkolenie dotyczące profilaktyki
uzależnień
b) liczba uczestników
W obozie uczestniczyło 14 uczestników tj. dzieci i młodzież ze szkół podstawowych oraz
gimnazjalnych z terenu miasta Pabianic ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z
rodzin dysfunkcyjnych lub zagrożonych dysfunkcją. Opiekunami było 4 wolontariuszy z
odpowiednimi uprawnieniami i doświadczeniem.
c) wyżywienie
Brak szczegółowych informacji.
d) koszt wykonania zadania
Całkowity koszt wykonania zadania dotyczącego wsparcia organizacji wypoczynku letniego dla
dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych (umowa nr.8/2013) dla dzieci i
młodzieży z Gminy Miejskiej Pabianice wyniósł 32.190,65zł w tym:
 wyżywienie – 5.063,86zł
 bilety – 2.034,51zł
 paliwo – 1.817,87zł
 transport jachtów – 1.500,00zł
 ubezpieczenie i inne opłaty – 1.606,89zł
 opłaty lokalne za biwak – 641,52zł
 koszty obsługi zadania publicznego – 3.100,00zł
 inne koszty – 16.426,00zł
Pokrycie w/w kosztów nastąpiło z:
 dotacji UM (umowa nr.8/2013) – 8.300,00zł (zakupy paliwa, biletów, opłata za nocleg i obiad
oraz części zakupów dotyczących art. żywnościowych i pozostałych wydatków)
 śr. własnych TPD – 4.364,65zł
 środków finansowych z innych źródeł – 9.300,00zł
 wkładu osobowego – 10.226,00zł
Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosił 27,50% (kosztorys
ofertowy i umowa) i zmniejszył się do 25,78% co wynika ze sprawozdania końcowego.
Związek Harcerstwa Polskiego
umowa nr.9 /2013 z dn.5 lipca 2013r
a) miejsce i termin organizacji wypoczynku
Wypoczynek zorganizowany był w postaci kolonii i obozów w w dniach 14.07 – 15.08.2013r
następujących miejscowościach:
➢ 14 dniowe kolonie zuchowe w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym Hufca ZHP
Pabianice w Małeczu dla dzieci w wieku 6-10 lat
➢ 19-dniowe obozy pod namiotami w bazach obozowych Hufca ZHP Pabianice w Kopernicy
n/j Charzykowskim, Rogowie k/Kołobrzegu i Dwerniku w Bieszczadach
Kadrę wychowawczą w liczbie 45 wolontariuszy stanowili: instruktorzy harcerscy, nauczyciele i
studenci posiadający przygotowanie pedagogiczne, duże doświadczenie i uprawnienia
wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży lub kierowników placówek.
Opiekę medyczną nad dziećmi na każdym obozie sprawował lekarz i pielęgniarki a nad
bezpieczeństwem kąpieli i nauką pływania czuwali ratownicy WOPR.
Zajęcia specjalistyczne prowadzili instruktorzy posiadający do tego uprawnienia i odpowiednie
przygotowanie.
b) liczba uczestników
Zgodnie z ofertą złożoną przez organizatora wypoczynku w dn.20.05.2013r w obozach i kolonii
miało uczestniczyć 70 uczestników (po korekcie 130 uczestników) natomiast w sprawozdaniu z
realizacji zadania podano wypoczynek zorganizowano dla 90 dzieci i młodzieży ??.
c) realizacja zadania
Zrealizowano ogólne cele zadania jakim było wsparcie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i
młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Miasta Pabianic ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych dysfunkcją w okresie
14.07 - 15.08.2013r.
Program zajęć dotyczył:
- aktywnego wypoczynku z rozwijaniem zainteresowań, zdobywaniem nowych wiadomości i
umiejętności na specjalistycznych zajęciach, nauką samodzielności i życia w grupie.
- udziału w zajęciach obejmujących problematykę ochrony środowiska i ekologii
- udział w zajęciach plastycznych, fotograficznych, tanecznych, muzycznych, teatralnych i
warsztatach twórczości
- rozpoczęcia nauki pływania, rajdy i wycieczki rowerowe czy biegach terenowych
- udział w grach, zabawach i rozgrywkach sportowych, wędrówkach krajoznawczych
- obóz w Rogowie - zorganizowanie wycieczki krajoznawczej do Kołobrzegu, rejs statkiem po
Bałtyku, spływ kajakowy, paintball, warsztaty ekologiczne, występ iluzjonisty, wycieczka do
Parku Linowego, Muzeum Oręża Wojska Polskiego i do Muzeum Owadów
- obóz w Kopernicy - udział w spływach kajakowych rzeką Brdą, wycieczkach rowerowych,
zajęciach teoretycznych i praktycznych z żeglarstwa, rejsach żeglarskich, kurs żeglarski na
stopień żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego, zorganizowanie wycieczki krajoznawczej
do Chojnic (Park Wodny w Chojnicach), Bytowa, po Tucholskim Parku Narodowym i Zaborskim
Parku Krajobrazowym oraz do rezerwatu przyrody „Małe Łowne”.
- obóz w Dwerniku – aktywna turystyka górska (piesza i rowerowa), zwiedzanie zakątków
Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Parku Krajobrazowego „Dolina Sanu”, wycieczka nad
jezioro Solińskie, zwiedzanie Ustrzyk Dolnych, Muzeum Przyrodniczego BPN, poznanie historii
Łemków i Bojków
- kolonia w Małeczu – zajęcia ekologiczne, wycieczka do Tomaszowa Mazowieckiego, wycieczka
do Muzeum Kopernika „Mikrokosmos” i do parku owadów
Wszystkie miejsca obozowe były wizytowane przez:
- Powiatowe i Wojewódzkie Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne
- Chorągiew Łódzką ZHP
- Urząd Miasta Pabianic
- Jednostki Powiatowej Straży Pożarnej
- Straż Leśną
- Rzecznika Praw Dziecka
- Główną Kwaterę ZHP
d) wyżywienie
Kadra kwatermistrzowska zapewniła uczestnikom odpowiednie wyżywienie. Każdy uczestnik
otrzymywał 4 pełnowartościowe posiłki dziennie, przygotowywane w obozowej kuchni.
e) koszt wykonania zadania
Całkowity koszt wykonania zadania dotyczącego wsparcia organizacji wypoczynku letniego dla
dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Miasta Pabianic w okresie
14.07 - 15.08.2013r wyniósł 110.648,14zł w tym:
 wyżywienie (art.spożywcze) – 19.339,46zł
 transport (w tym wycieczki) - 19.487,89zł
 ubezpieczenie – 1.207,50zł
 materiały, nagrody – 19.400,67zł
 kadra gospodarcza (zatrudnienie) – 6.777,64zł
 opłaty komunalne – 11.982,88zł
 pozostałe koszty (usługi, bilety wstępu, paliwo, leki, śr.czystości, wynajem) – 24.452,10zł
 kadra wychowawcza (wolontariat) – 8.000,00zł
Pokrycie w/w kosztów nastąpiło z:
 dotacji UM (umowa nr.9/2013) – 86.450,00zł
 śr. własnych ZHP – 16.198,14zł
 wkład osobowy – 8.000,00zł
Dotacja UM w wysokości 86.450zł wykorzystana została w całości i przeznaczona na w/w koszty
merytoryczne.
Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosił 79,5% (kosztorys
ofertowy i umowa) i zmniejszył się do 78,13% co wynika ze sprawozdania końcowego.
Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Pabiks”
umowa nr.10/2013 z dn.20 czerwca 2013r
a) miejsce i termin organizacji wypoczynku
Obóz sportowy dla dzieci z terenu Miasta Pabianic odbył się w Choceniu w okresie od 05.08 do
16.08.2013r.
b) liczba uczestników
W obozie sportowym będącym 12-dniowym zgrupowaniem brało udział 47 uczestników w wieku
12 -18 lat.
c) realizacja zadania
Zrealizowano ogólne cele zadania jakim była organizacja obozu sportowego dla dzieci i młodzieży.
Program obozu oprócz zajęć sportowych i rekreacji obejmował:
– ognisko
– dyskotekę
– pogadankę na temat uzależnień od narkotyków i anabolików
– pogadankę na temat zdrowego odżywiania
– zajęcia sportowe (piłka ręczna)
d) wyżywienie
Zgodnie z fakt. nr.4/2013 z dn.05.08.2013r wystawioną przez Stołówkę Szkolną Gimnazjum
im.Jana Pawła II w Choceniu wyżywienie serwowano w stołówce szkolnej..
e) koszt wykonania zadania
Całkowity koszt wykonania zadania dotyczącego wspierania organizacji wypoczynku w formie
obozów sportowych dla dzieci z terenu miasta Pabianic (umowa nr.10/2013) wyniósł 40.190,00zł w
tym:
 zakwaterowanie – 15.510,00zł
 wyżywienie – 12.925,00zł
 transport - 4.000,00zł
 wynajem obiektów- 7.755,00zł
Pokrycie w/w kosztów nastąpiło z:
 dotacji UM (umowa nr.10/2013) – 7.800,00zł
 środków własnych – 12.090,00zł
 z wpłat i opłat uczestników – 20.300,00zł
Dotacja UM w kwocie 7.800,00zł wykorzystana została w całości na zakwaterowanie i wyżywienie
części uczestników (osoby z rodzin patologicznych).
Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosił 19,75% (kosztorys
ofertowy i umowa) i zmniejszył się do 19,41% co wynika ze sprawozdania końcowego.
Uczniowski Klub Sportowy „Azymut” przy Gimnazjum nr.3
umowa nr.11/2013 z dn.21 czerwca 2013r
a) miejsce i termin organizacji wypoczynku
Organizator zorganizował integracyjny obóz sportowy dla dzieci i młodzieży z terenu miasta
Pabianic w miejscowości Żelazko k/Ogrodzieńca w okresie od 15.08 do 25.08.2013r.
Organizator wypoczynku zgłosił obóz sportowy do Kuratorium Oświaty pod
nr.LOD/1022/2013/0521
b) liczba uczestników
Liczba uczestników wyniosła 20 osób (10 dziewcząt i 10 chłopców) którymi byli uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjalnych. Część uczestników obozu jest z rodzin ubogich.
c) realizacja zadania
Zrealizowano cele zadania dotyczące wspierania organizacji wypoczynku w formie
integracyjnego obozu sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy miejskiej Pabianice.
Celem obozu było:
a) scalenie grupy, wytworzenie się silnych więzi koleżeńskich
b) poprawa umiejętności orientacji w terenie a zwłaszcza nauki rzeźby utrudnionego w warunkach
łódzkich
c) poprawa sprawności ogólnej a zwłaszcza koordynacji ruchowej
d) poprawa umiejętności czytania mapy podczas biegu w terenie kamienistym
Praca na obozie miała wpływ na rozwój intelektualny (ćwiczenie pamięci wzrokowej, wycieczka
turystyczna do Ogrodzieńca, treningi teoretyczne – analiza tras z użyciem komputera) jak i fizyczny
(m.in. 10 rozruchów porannych, 11 treningów specjalistycznych z mapą , 1 trening skoczności,
2 małe zabawy biegowe, 2 treningi sprawności ogólnej, podchody).
Dzięki obozowi jego uczestnicy mogli się właściwie przygotować do Klubowych Mistrzostw Polski
rozegranych we Wrocławiu i okolicach.
W trakcie obozu odbyły się pogadanki o prawidłowym żywieniu i o szkodliwości używania
alkoholu i narkotyków.
d) wyżywienie
W ramach zakwaterowania każdy z uczestników otrzymał wyżywienie.
e) koszt wykonania zadania
Całkowity koszt wykonania zadania dotyczącego wspierania organizacji wypoczynku w formie
integracyjnego obozu sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy miejskiej Pabianice
(umowa nr.11/2013) wyniósł 17.183,51zł w tym:
 przewóz zawodników – 3.000,00zł
 zakup napojów – 93,00zł
 nagrody – 19,48zł
 wyposażenie apteczki – 49,88zł
 torebki foliowe na mapy – 7,15zł
 zakwaterowanie i wyżywienie – 14.014,00zł
Pokrycie w/w kosztów nastąpiło z:
 dotacji UM (umowa nr.11/2013) – 2.200,00zł
 środki finansowych własnych - 7.083,51zł
 wpłat i opłat uczestników wypoczynku – 2.800,00zł
 środków budżetu Wojewody Łódzkiego - 5.100,00zł
Dotacja UM w kwocie 2.200,00zł wykorzystana została w całości na część wydatku dotyczącego
zakwaterowania i wyżywienia uczestników obozu.
Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosił 12,60% (kosztorys
ofertowy i umowa) i zwiększył się do 12,80% co wynika ze sprawozdania końcowego, lecz nie
przekroczył dopuszczalnego limitu określonego w § 9 ust.5 umowy.
Pabianickie Towarzystwo Cyklistów
umowa nr . 12/2013 z dn.21 czerwca 2013r
a) miejsce i termin organizacji wypoczynku
Wypoczynek zorganizowany był w postaci 14 dniowego obozu sportowego w Ośrodku
Wypoczynkowym „EMES” w Janowie Lubelskim w okresie 10.08 – 23.08.2013r
b) liczba uczestników
W obozie uczestniczyło 47 uczestników tj. dzieci i młodzież ze szkół podstawowych oraz
gimnazjalnych z terenu miasta Pabianic ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z
rodzin dysfunkcyjnych lub zagrożonych dysfunkcją.
c) realizacja zadania
Zrealizowano cele zadania jakim było wspieranie organizacji wypoczynku w formie obozu
sportowego (zapasy i sumo) dla dzieci z terenu miasta Pabianic.
Poszczególne działania w zakresie realizacji wypoczynku objęły:
a) zajęcia praktyczne – specjalistyczne na macie (15 godzin)
- zajęcia treningowe dotyczące przygotowania młodych adeptów zapasów do sezonu sportowego
(doskonalenie albo kompleksowe nauczanie techniki w stójce i parterze tzn. atak , obrona ,
kontra, doskonalenie poznanych technik w walkach zadaniowych)
b) zajęcia specjalistyczne z sumo (10 godzin)
- zasady poruszania się na „dojo”
- zasady spychania z „dojo”
- techniki rzutowe
- rytuał sumo
c) zajęcia praktyczne ogólnorozwojowe (24 godziny)
- gimnastyka szwedzka
- akrobatyka sportowa
- gry zespołowe
- pływanie
- marszobiegi w terenie
d) zajęcia teoretyczne (6 godzin)
- nauka przepisów FILA
- system walk
- nauka regulacji masy ciała w sporcie wyczynowym
- rola higieny osobistej w życiu sportowca
- pogadanki na temat historii PTC
- pogadanki na temat zasad fair play na macie i w życiu
- pogadanki na temat wpływu palenia papierosów, spożywania alkoholu i narkotyków na rozwój
młodego organizmu oraz wpływu na karierę sportową
e) zajęcia rekreacyjno – krajoznawcze (36 godzin)
- piesza wędrówka do ścieżki przyrodniczej w rezerwacie Szklarnia
- wyprawa samochodami terenowymi z Bractwem Obserwatorów Terenowych (zajęcia w
rezerwacie Imielty – Ług)
- zwiedzanie hodowli konika biłgorajskiego (leśna osada Szklarnia – ostoja konika
biłgorajskiego)
- zwiedzanie przyrodniczej ekspozycji w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Janowie Lubelskim
- wycieczka na Porytowe Wzgórza (miejsce bitwy partyzanckiej podczas II wojny światowej)
- turnieje w „bule”, warcaby, szachy, siatkówkę plażową
d) wyżywienie
Brak szczegółowych informacji.
e) koszt wykonania zadania
Całkowity koszt wykonania zadania dotyczącego wsparcia organizacji wypoczynku letniego dla
dzieci i młodzieży (sekcja zapasów i sumo) ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu
Miasta Pabianic (umowa nr.12/2013) wyniósł 53.910,98zł w tym:
 koszty merytoryczne ( w tym zakwaterowanie i wyżywienie) – 39.211,64zł
 inne koszty (w tym koszty wyposażenia i promocji) – 14.699,34zł
Pokrycie w/w kosztów nastąpiło z:
 dotacji UM (umowa nr.12/2013) – 4.500,00zł
 środków finansowych własnych – 20.494,98zł
 wpłat i opłat uczestników – 11.200,00zł
 dotacji Kuratorium Oświaty w Łodzi – 8.200,00zł
 innych źródeł – 3.016,00zł
 wkładu osobowego – 6.500,00zł
Dotacja UM w kwocie 4.500,00zł wykorzystana została w całości na część wydatku dotyczącego
zakwaterowania i wyżywienia uczestników obozu.
Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosił 8,20% (kosztorys
ofertowy i umowa) i zwiększył się do 8,30% co wynika ze sprawozdania końcowego, lecz nie
przekroczył dopuszczalnego limitu określonego w § 9 ust.5 umowy.
Pabianickie Towarzystwo Koszykówki
umowa nr.13/2013 z dn.2 sierpnia 2013r
a) miejsce i termin organizacji wypoczynku
W ramach powyższej umowy odbył się obóz sportowy koszykówki kobiet (grupa kadetek i
juniorek) w Poroninie w okresie od 18.08 do 29.08.2013r.
b) liczba uczestników
W obozie uczestniczyło 60 uczestników tj. dzieci i młodzież ze szkół podstawowych oraz
gimnazjalnych z terenu miasta Pabianic ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z
rodzin dysfunkcyjnych lub zagrożonych dysfunkcją.
Kadrę wychowawczą stanowiło 6 opiekunów w tym 5 trenerów.
c) realizacja zadania
Zrealizowano ogólne cele zadania jakim było wsparcie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i
młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Miasta Pabianic.
Zrealizowany program zajęć w trakcie trwania obozu obejmował:
- organizację i prowadzenie zajęć szkoleniowych w grze w koszykówkę poprzez treningi
(2 x dziennie po 1,5 godziny) kadetek i juniorek. Przygotowano uczestników obozu do udziału w
zawodach sportowych.
- propagowanie koszykówki wśród dzieci i młodzieży oraz wzbogacenie wiedzy uczestników w
wiadomości dotyczące historii koszykówki w Polsce i na świecie, przepisów gry i zasad
sędziowania
- podnoszenie sprawności fizycznej
- prowadzenie rozmów uświadamiających i zapobiegających agresji i patologii wśród dzieci i
młodzieży
- naukę pomocy koleżeńskiej podczas meczu, przestrzeganie zasad „fair play” oraz zasad
bezpieczeństwa podczas zajęć i zawodów sportowych
d) wyżywienie
Brak szczegółowych informacji
e) koszt wykonania zadania
Całkowity koszt wykonania zadania dotyczącego wsparcia organizacji wypoczynku letniego dla
dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Miasta Pabianic (umowa
nr.13/2013) wyniósł 59.200,00zł w tym:
 wyżywienie i zakwaterowanie – 42.000zł
 wynajem hali – 8.000,00zł
 wynagrodzenie kadry – 3.200,00zł
 transport – 6.000zł
Pokrycie w/w kosztów nastąpiło z:
 dotacji UM (umowa nr.13/2013) – 3.500,00zł
 wpłat i opłat uczestników – 52.500,00zł
 wkładu osobowego – 3.200,00zł
Dotacja UM w kwocie 3.500,00zł wykorzystana została w całości na częściowe pokrycie wydatku
dotyczącego transportu uczestników obozu.
Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosił 5,92% (kosztorys
ofertowy i umowa) i nie zmienił się się co wynika ze sprawozdania końcowego.
 
Wnioski
1. W większości przypadków wybrani organizatorzy wypoczynku złożyli sprawozdania z
wykonania zadania publicznego w wymaganym terminie za wyjątkiem:
➢ Związku Harcerstwa Polskiego (umowa nr.9/2013) – 16 dni po terminie po
uprzednim pisemnym wezwaniu przez Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i
Gospodarczych
Przedłożone sprawozdania były sporządzone na formularzu zgodnym z zał. nr.3 do
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r (Dz. U. z
2011r nr. 6 poz. 25) – str. 2
2. Zapisy §10 ust.1 w poszczególnych umowach dotyczące daty wykorzystania środków
finansowych z dotacji nie korespondują z datą zakończenia realizacji zadania
12
publicznego określoną w §2 ust.1 tych umów co jest niezgodne z interpretacją tych
przepisów określoną w zał. nr.2 do rozporządzenia MPiPS z dn.15.12.2010r
3. We wszystkich zrealizowanych przez wybrane podmioty zadaniach publicznych będących
wsparciem realizacji zadania publicznego procentowy udział dotacji w całkowitych
kosztach zadania publicznego mieścił się w normach określonych w poszczególnych
umowach (§4 ust.2)
4. Przekazane przez UM dotacje wybranym organizatorom wypoczynku wykorzystane
zostały zgodnie z celem i na warunkach określonych podpisanymi umowami.