Kiedy egzekucja alimentów nie była skuteczna, to i tak prawo zabraniało wypłaty świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego osobom pełnoletnim posiadającym własne dziecko.

6 grudnia 2010 r. wszedł w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23.11.2010 r. sygn. akt K 5/10 orzekający o niezgodności z Konstytucją RP artykułu 10 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 z późn. zm.) odmawiający świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego osobom pełnoletnim uprawnionym do alimentów na siebie, a posiadającym własne dziecko.

W związku z wyrokiem Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacji przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej informuje, że zgodnie z art. 145a kpa, osoby, którym odmówiono decyzją administracyjną przyznania pomocy finansowej w zakresie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, przysługuje w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyroku prawo złożenia w przedmiotowej sprawie skargi o wznowienie postępowania do organu, który wydał w powyższej sprawie decyzję.

kierownik Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Alimentacji
przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach