Na pewno 200 policjantów z pabianickiej komendy. Oni nie musieli składać wniosków o pozwolenie na broń. Mają ją z racji służby.

Ilu pabianiczan ma w swoich domach broń?

- Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Łodzi nie posiada danych dotyczących wydanych pozwoleń na broń z podziałem na powiaty, nie prowadzi statystyk w tym zakresie – wyjaśnia nadkomisarz Adam Kolasa z biura prasowego komendy wojewódzkiej policji.

Największa część pozwoleń została wydana do celów łowieckich (122.425 osób w kraju). Ale broń dziś można też mieć do ochrony osobistej, ochrony osób i mienia, rekonstrukcji historycznych oraz do celów sportowych, kolekcjonerskich, pamiątkowych i szkoleniowych.

60-letni przedsiębiorca z Pabianic (chciał pozostać anonimowy) pozwolenie na swój pistolet zdobył w latach 90.

- To były czasy, gdy zdobycie takiego pozwolenia było łatwiejsze i wydawane było na czas nieokreślony. Mam go do obrony własnej – mówi pabianiczanin.

Teraz co 5 lat musi powtarzać badania lekarskie i psychologiczne. Wydatek jest niemały, bo łączny koszt wszystkich badań, jak twierdzi, kosztuje go około 800 zł. Do tego musiał w domu zamontować specjalny sejf do przechowywania broni.

- Policjanci sprawdzali to, gdzie przechowuję broń – opowiada.

Mimo wszystko jest zadowolony z jej posiadania.

Po co mu broń?

- Daje mi poczucie bezpieczeństwa, bo pełni funkcję odstraszania – tłumaczy. – Nie chodzi o to, żeby od razu z niej strzelać. Raz miałem nieprzyjemną sytuację. Wtedy pistolet mi się przydał. Wystarczyło że go przeładowałem i napastnicy uciekli.

Jak zdobyć pozwolenie?

Przy ubieganiu się o pozwolenia na broń trzeba wykazać:

stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia dla pozwolenia na broń do celów ochrony osobistej, osób i mienia; posiadanie uprawnień do wykonywania polowania, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów – dla pozwolenia na broń do celów łowieckich; udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim; posiadanie kwalifikacji sportowych właściwego polskiego związku sportowego – dla pozwolenia na broń do celów sportowych; udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych oraz zaświadczenie potwierdzające czynny udział w działalności statutowej – dla pozwolenia na broń do celów rekonstrukcji historycznych; udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim – dla pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich; udokumentowane nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia – dla pozwolenia na broń do celów pamiątkowych, oraz posiadanie uprawnień, określonych w odrębnych przepisach do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim i udokumentowane zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich – w przypadku pozwolenia na broń do celów szkoleniowych.

O pozwolenia na broń można ubiegać w Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP w Łodzi.

- Osoba, występująca z podaniem o wydanie pozwolenia na broń palną powinna do podania dołączyć orzeczenia lekarskie i psychologiczne wydane przez upoważnionych lekarza i psychologa, wpisanych do rejestru komendanta wojewódzkiego policji – przypomina policjant.

Osoba, która występuje z podaniem o wydanie pozwolenia na broń, musi zdać egzamin przed komisją powołaną przez właściwy organ policji ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz z umiejętności posługiwania się tą bronią. Koszt takiego egzaminu to ok. 1.000 zł.

Po dostarczeniu wymaganych dokumentów i zdaniu niezbędnych egzaminów osoba ubiegająca się o pozwolenie dostanie bezterminowe zaświadczenie od komendanta wojewódzkiego. Po kupieniu lub nabyciu broni trzeba ją natychmiast zarejestrować. Jest na to 5 dni.

Niedopełnienie obowiązku rejestracji broni zagrożone jest karą aresztu lub grzywny. Może też skutkować cofnięciem pozwolenia. A posiadanie broni palnej lub amunicji do niej bez wymaganego pozwolenia jest przestępstwem, zagrożonym karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Gdzie kupić broń palną?

W Pabianicach takiej nie kupimy. Najbliżej takie sklepy z bronią myśliwską znajdziemy w Łodzi lub w internecie.

Broń bez zezwolenia

Według ustawy nie potrzeba zezwolenia na broń w przypadku: gromadzenia broni w zbiorach muzealnych (na podstawie odrębnych przepisów), używania broni w celach sportowych, szkoleniowych lub rekreacyjnych na strzelnicy działającej na podstawie zezwolenia właściwego organu, używania broni palnej sygnałowej i alarmowej do celów wzywania pomocy, ratowniczych, poszukiwawczych oraz przez osoby uprawnione do sygnalizacji zawodnikom rozpoczęcia konkurencji sportowej w trakcie zawodów sportowych, jeżeli wymaga ona takiej sygnalizacji, dysponowania bronią przez przedsiębiorców dokonujących obrotu bronią i amunicją na podstawie koncesji lub świadczących usługi rusznikarskie na (podstawie odrębnych przepisów), o ile jest to związane bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej, posiadania broni palnej pozbawionej cech użytkowych. Dopuszczalne jest posiadanie broni do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej (10 mA), ręcznych miotaczy gazu obezwładniającego, broni pneumatycznej, broni palnej rozdzielnego ładowania, wytworzonej przed rokiem 1885 oraz replik tej broni oraz posiadania broni palnej alarmowej o kalibrze do 6 mm.

Takie legalne „bronie” jak m.in. miotacze kul pieprzowych i gumowych, pistolety gazowe lub gaz pieprzowy do obrony kupić możemy choćby w pabianickim sklepie Kaliber przy ul. Moniuszki.

 

*dane z 31 grudnia 2016 r.