– Na terytorium naszego województwa wystąpiły ogniska grypy ptaków podtypu HPAI u drobiu. Dotyczy to powiatu bełchatowskiego – informuje Andrzej Śmiechowicz, powiatowy lekarz weterynarii w liście skierowanym do hodowców.

Dlatego przypomina o zachowaniu środków, które zminimalizują możliwość rozprzestrzeniania się choroby, której główną przyczyną są zarażone dzikie ptaki. Przyczyną bywa też czynnik ludzki stąd istnieje konieczność zachowania zasad bioasekuracji.

- Przypominam o konieczności odosobnienia drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami – informuje powiatowy lekarz weterynarii.

Zaleca także utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, z których korzystają również dzikie ptaki oraz przechowywania paszy i ściółki dla drobiu w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach prosi również o zwrócenie szczególnej uwagi na incydenty dotyczące nielegalnego obrotu żywym drobiem. Tu apel do konsumentów o niekupowanie drobiu z nieznanych lub podejrzanych źródeł.

Śmiechowicz informuje również, że na terenie powiatu pabianickiego nie ma targowisk zatwierdzonych do obrotu żywymi zwierzętami w tym drobiem.

Zapowiadane są również kontrole gospodarstw przez inspektorów weterynaryjnych z Pabianickiej Inspekcji Weterynaryjnej. Inspektorzy będą sprawdzać, jak przestrzegane są zapisy rozporządzenia ministerstwa rolnictwa i zwrócą uwagę na to: czy ptaki przebywają w zamkniętych pomieszczeniach, czy nie są karmione i pojone na zewnątrz budynków inwentarskich, czy zabezpieczono wodę i paszę oraz ściółkę przed dostępem dzikich zwierząt oraz przed ich odchodami, czy obsługujący mają stosowną odzież ochronną, czy stosowane są maty dezynfekcyjne i preparaty do odkażania rąk, czy przestrzegany jest zakaz pojenia drobiu wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki itp.