Procedurę wyboru inwestora prywatnego, który zrealizuje tę inwestycję, poprzedził test rynku.
 
Jak informuje Aneta Klimek, rzeczniczka prezydenta, 24 lipca miasto wystąpiło z memorandum informacyjnym i ankietą do trzech podmiotów branżowo zainteresowanych realizacją projektu oraz do trzech instytucji finansowych. Nie jest to oferta handlowa ani ogłoszenie, tylko testowanie rynku. Ma na celu uzyskanie opinii i praktycznych informacji odnośnie bieżących optymalnych rozwiązań w zakresie realizacji projektu. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaleciło przeprowadzenie testowania rynku przed przystąpieniem do projektów inwestycyjnych w formule PPP, zwłaszcza projektów hybrydowych - takich jak pabianicki – czyli realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego i współfinansowanych z funduszy UE.
 
- Memorandum zostało przygotowane dla potencjalnych partnerów prywatnych w celu przedstawienia charakterystyki i wstępnych założeń inwestycji oraz uzyskania informacji od przedstawicieli podmiotów sektora prywatnego o oczekiwanym modelu realizacji projektu. Adresatem były też  instytucje zainteresowane sfinansowaniem przedsięwzięcia w celu przedstawienia charakterystyki i wstępnych założeń inwestycji. Za udział w teście rynku uczestnicy nie dostają wynagrodzenia – mówi Paweł Pietrzak, naczelnik Wydziału Inwestycji i Eksploatacji Urzędu Miejskiego.
Po teście rynku kolejnym krokiem będzie udzielenie zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego i zaproszenie prywatnych inwestorów do składania ofert. Nastąpi to w  pierwszej połowie sierpnia.
 
Projekt termomodernizacji dotyczy następujących budynków: Gimnazjum nr 3, Miejski Ośrodek Kultury, Muzeum Miasta Pabianic, Przedszkole Miejskie nr 6, 11, 13, 14, 16, 4, Szkoła Podstawowa nr 14, 17, 3 i  oddział Żłobka Miejskiego przy ul. Piotra Skargi.
 
Dla wszystkich budynków zostały opracowane audyty energetyczne. Prace budowlane obejmą m.in. docieplenie ścian i stropodachów budynków, wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji co i cw, montaż systemów monitoringu i zdalnego zarządzania energią. Szacowana wartość netto przedsięwzięcia przekracza 21 mln zł. Szacowany okres trwania umowy z partnerem prywatnym wynosi 16 lat (1 rok etapu inwestycyjnego i 15 lat etapu eksploatacyjnego). Przeprowadzenie termomodernizacji  w formule partnerstwa publiczno-prywatnego to dla samorządu korzystny model finansowania, ponieważ pieniądze wykłada prywatny inwestor (a nie budżet publiczny), dlatego po takie rozwiązanie sięga coraz więcej samorządów w Polsce. Partner prywatny buduje niezbędną infrastrukturę, a potem ją utrzymuje i  zarządza. Budynki pozostają własnością miasta. Wynagrodzenie partnera prywatnego zostaje w przypadku projektów PPP pokryte z uzyskanych dzięki termomodernizacji oszczędności. Miasto stara się o dofinansowania na realizację projektu z środków europejskich dostępnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (projekt jest wskazany w Strategii Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego). Pozyskane środki stanowić będą wkład własny do projektu.