Straż Miejska poszukuje pracowników. Są trzy wolne etaty. 

Jakie warunki trzeba spełniać?

 • ukończone 21 lat

 • obywatelstwo polskie

 • co najmniej średnie wykształcenie

 • nieposzlakowana opinia

 • uregulowany stosunek do służby wojskowej

 • niekaralność

 • korzystanie w pełni z praw publicznych

 • znajomość ustawy o strażach gminnych

 • dobra sprawność fizyczna i psychiczna

Obowiązki na stanowisku

 • znajomość ustawy o strażach gminnych (miejskich)

 • przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych,

 • poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej, zachowanie tajemnicy prawnie chronionej,

 • podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia a także w przypadkach naruszenia dóbr osobistych,

 • zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami,

 • stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych i sprawności fizycznej,

 • zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią,

 • wykonywanie poleceń służbowych wydawanych przez Komendanta, bezpośrednich przełożonych.

Oczekiwania dodatkowe: Znajomość pakietu MS Office i prawo jazdy kat. B oraz upoważnienie do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.

Co oferują?

Płaca 2400 zł brutto. Pierwsze zatrudnienie na okres 12 m-cy, podczas którego strażnik miejski będzie przechodził szkolenie podstawowe ukończone egzaminem. Kolejna umowa na czas określony , nie dłuższa niż 3 lata lub na czas nieokreślony. 8 godzin pracy dziennie( 40 tygodniowo).

Wnioski można składać do 30 września 2019, do godziny 12.00 w Referacie Spraw Pracowniczych Urzędu Miejskiego w Pabianicach przy ul. Zamkowej 16, pok. nr.36, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "Oferta pracy na stanowisko aplikant w Straży Miejskiej”.