30 kwietnia weszły w życie ustawy, które tworzą tzw. „Konstytucję biznesu”. Jedną ze zmian, którą wprowadziły przepisy, jest tzw. „ulga na start”, czyli uprawnienie polegające na zwolnieniu z obowiązku ubezpieczeń społecznych przez 6 miesięcy kalendarzowych od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Kto może skorzystać z ulgi?Z ulgi mogą skorzystać osoby, które:

- po raz pierwszy rozpoczynają działalność gospodarczą, albo ponownie podejmują działalność po upływie co najmniej 60 miesięcy kalendarzowych od dnia ostatniego zawieszenia działalności lub zakończenia działalności gospodarczej

i

- nie będą wykonywały działalności na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzących w zakres wykonywanej działalności.

- Poza osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, z ulgi może skorzystać wspólnik spółki cywilnej – wyjaśnia Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS woj. łódzkiego. - Ubezpieczeniami społecznymi w okresie ulgi na start będą natomiast objęci współpracownicy i pracownicy zatrudnieni przez przedsiębiorcę.

Jak obliczyć okres ulgi?

Ulga na start może trwać maksymalnie 6 miesięcy kalendarzowych. Jeżeli działalność gospodarcza zostaje  rozpoczęta pierwszego dnia danego miesiąca, to należy wliczyć ten miesiąc do okresu ulgi. Jeżeli jednak działalność gospodarcza rozpoczęta jest w trakcie miesiąca, to tego miesiąca nie należy wliczać do okresu ulgi. Zawieszenie działalności gospodarczej w trakcie trwania ulgi nie przerywa trwania jej biegu. Oznacza to, że jeżeli po 2 miesiącach prowadzenie działalności zostanie zawieszone na miesiąc, to po podjęciu działalności gospodarczej po tym miesiącu, z ulgi można będzie skorzystać jeszcze przez 3 miesiące.

W czasie „ulgi na start” ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe

„Ulga na start” dotyczy tylko ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe. Do ubezpieczenia zdrowotnego w okresie „ulgi na start” należy zgłosić się na druku ZUS ZZA z kodem tytułu do ubezpieczenia 05 40. Bardzo ważne, by wpisać ten kod poprawnie, ponieważ wpisanie innego kodu jest równoznaczne z rezygnacją z „ulgi na start”, a jeśli do tego dojdzie, kolejna możliwość skorzystania z tej ulgi zaistnieje dopiero po upływie 60 miesięcy kalendarzowych od dnia zakończenia lub zawieszenia działalności.

Po upływie 6 miesięcy „ulgi na start” lub w przypadku wcześniejszego zrezygnowania z niej, przedsiębiorcy mogą przez następne 24 miesiące korzystać z tzw. składek preferencyjnych, których wysokość obliczana jest od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. W tym celu muszą się wyrejestrować z ubezpieczenia zdrowotnego z kodem 05 40 i zarejestrować do ubezpieczeń z kodem 05 72.