Urząd Miejski w Pabianicach uprzejmie informuje, iż w 2014 roku można skorzystać z dotacji celowej na realizację zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu Pabianic. O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Dotacja obejmuje demontaż, przygotowanie do transportu, transport oraz utylizację wyrobów 

zawierających azbest (koszty kwalifikowane). Istnieje również możliwość uzyskania dotacji tylko na odbiór i utylizację odpadów azbestowych pod warunkiem przedstawienia przez Wnioskodawcę dodatkowych dokumentów wymieniowych w pkt. 2 lit e, f niniejszej informacji.

Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie miasta będzie firma wyłoniona przez tut. Urząd w drodze przetargu, która dokona demontażu pokrycia dachowego lub elewacji budynków bądź innych wyrobów zawierających azbest oraz transportu odpadów niebezpiecznych z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania. Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych wyrobów w miejsce zdemontowanych oraz koszty związane z demontażem starej konstrukcji dachu i przygotowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej.

Wysokość dofinansowania, wynosi do 99% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 800 zł  brutto za 1.000 kg wyrobów zawierających azbest usuniętych z terenu nieruchomości.

Warunkiem koniecznym do sfinansowania przez miasto prac objętych dofinansowaniem na danej nieruchomości jest:

1. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. Wniosek należy składać do Urzędu Miasta Pabianic w terminie od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. Wnioski można pobrać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. św. Jana 4, II piętro pok. 20 lub na stronie internetowej www.um.pabianice.pl 

2. Załączniki do wniosku:

a) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,

b) kserokopię zgłoszenia w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest lub pozwolenia na budowę lub rozbiórkę,

c) ocenę stanu i bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,

d) informację o wyrobach zawierających azbest (o ile nie była składana wcześniej),

e) kserokopię zaświadczenia o uprawnieniach przedsiębiorcy do przeprowadzania demontażu wyrobów azbestowych *),

f) kserokopię oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr. 71, poz. 649 ze zm.), zawierające dodatkowo informację o łącznej powierzchni lub masie (gramaturze) płyt azbestowo-cementowych usuniętych z obiektów budowlanych *).

*) załączyć w przypadku ubiegania się o dotację na odbiór i utylizację odpadów azbestowych bez ich demontażu. Listę inwestycji przewidzianych do dofinansowania, określi komisja powołana przez prezydenta Pabianic po dokonaniu oceny złożonych wniosków. O pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie.

Szczegółowe zasady i tryb postępowania dotyczącego przyjmowania i rozpatrywania oraz realizacji wniosków w sprawie usuwania azbestu, a także sposobu finansowania zadania i rozliczania środków finansowych przeznaczonych na jego wykonanie określa Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LIII/685/14 z dnia 27.02.2014 r. p.n Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Pabianic w roku 2014 na realizację zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu Pabianic. 

Dodatkowych informacji i wyjaśnień dotyczących zasad realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu Pabianic udzielają pracownicy Wydziału Inwestycji i Eksploatacji tut. Urzędu tel. 42 22-54-625.

Do pobrania:

1. wniosek o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających,

2. ocena stanu i bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,

3. informacja o wyrobach zawierających azbest.