ad

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na wniosek osoby zainteresowanej, decyzją administracyjną na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się:

* najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych;
* osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
* osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właściciele samodzielnych lokali mieszkalnych;
* inne osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem;
* osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekujące na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

 

Kryterium metrażowe:

* Powierzchnia użytkowa lokalu nie może przekraczać powierzchni normatywnej o więcej niż 30% (albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%):
* dla 1 osoby – 35 m2 + 30% tj. 45,50 m2
* dla 2 osób – 40 m2 + 30% tj. 52,00 m2
* dla 3 osób - 45 m2 + 30% tj. 58,50 m2
* dla 4 osób – 55 m2 + 30% tj. 71,50 m2
* dla 5 osób – 65 m2 + 30% tj. 84,50 m2
* dla 6 osób – 70 m2 + 30% tj. 91,00 m2
* W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.
* Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

 

Kryterium dochodowe:

* Przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego przyjmuje się średni miesięczny dochód z okresu 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku:
* dla osób samotnych – nie przekraczający 175% najniższej emerytury;
* dla rodzin – nie przekraczający 125% najniższej emerytury.
* Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, oraz na ubezpieczenia chorobowe, określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 roku.
* Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłoszonego przez prezesa głównego urzędu statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993r. Nr 94, poz. 431 ze zm.).

 

Wydanie decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego może być poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Szczegółowe zasady przeprowadzania wywiadów środowiskowych reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu (druk wywiadu – zał. nr 3) oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego (druk oświadczenia – zał. nr 4). Podczas wywiadu wnioskodawca i inni członkowie gospodarstwa domowego składają pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie o stanie majątkowym zawierające w szczególności dane dotyczące posiadanych ruchomości, nieruchomości, a także zasobów pieniężnych. Jeżeli w trakcie wywiadu środowiskowego organ I instancji ustali, że występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe lub faktyczna liczba osób wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji, organ odmawia przyznania dodatku mieszkaniowego. Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego następuje w drodze decyzji administracyjnej.