Z budżetem miasta w 2020 roku już i tak było krucho. Epidemia koronawirusa pociągnęła za sobą kolejne straty finansowe. Pabianicki magistrat przeanalizował sytuację budżetu miasta i wyliczył, ile na tym stracimy.

Analiza zakłada, że epidemia potrwa do 15 czerwca (3 miesiące). Musimy liczyć się z tym, że do kasy miasta nie wpłynie 15 milionów 275 tysięcy zł (straty: podatki od nieruchomości, opłaty targowe i parkingowe, dzierżawy i najmy, żłobek, przedszkola, usługi opiekuńcze, komunikacja miejska, zamknięcie MOSiR-u, PIT-y i CIT-y, opłata skarbowa, podatki od czynności cywilnoprawnych, jednostki kultury…).

- Biorąc pod uwagę również, że subwencje wpływów ze Skarbu Państwa już mieliśmy zmniejszoną o prawie o 10 milionów zł, daje nam to kwotę 25 milionów zł. Taka kwota do naszego budżetu może w tym roku nie wpłynąć – mówił podczas wideokonferencji prezydent Grzegorz Mackiewicz.

Na mniejsze przychody w dużej mierze pływ będzie miał program wsparcia dla przedsiębiorców, którzy z powodu epidemii tracą przychody (lista poniżej).

Zobacz całą wideokonferencję prezydenta, zastępców i skarbnika:

Jednocześnie prezydent zapewnił, że płynność finansowa miasta nie jest zagrożona. Miasto jeszcze bardziej "zaciśnie pasa" i wykorzysta rezerwy. Musi zamrozić też inwestycje miejskie. Wyjątkiem są projekty unijne (w tym projekt tramwajowy) oraz inwestycji na ulicach Lutomierskiej i Warszawskiej. Zagrożone są projekty budżetu obywatelskiego.

Co dla przedsiębiorców

Wprowadzone zostaną ulgi w postaci odroczenia terminów płatności, rozłożenia na raty należności i zaległości podatkowych, a w niektórych przypadkach odstąpienia od pobierania należności na rzecz miasta. Wszystko po to, aby pomóc im przejść przez kryzys i przetrwać w czasie epidemii.

Powyższe dotyczy opłat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, czyli odroczenia i rozłożenia na raty podatków od nieruchomości, środków transportu, należności z tytułu dzierżawy, wieczystego użytkowania gruntów, odstąpienia od naliczania czynszów z tytułu najmu.

Wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej UM Pabianic. Można przesłać wniosek elektronicznie (to jest krótka ścieżka) lub w wersji papierowej wrzucić do pojemnika przed urzędem.

• Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, którzy zostali dotknięci konsekwencjami epidemii, mogą ubiegać się o ulgę w płatnościach z tytułu podatku od nieruchomości i od środków transportowych w formie odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia na raty z terminem spłaty do 31 grudnia 2020. Dotyczy zarówno bieżących jak i zaległych zobowiązań.

• Podatnicy, którzy nie są przedsiębiorcami, ale z uwagi na trudną sytuację finansową nie mogą wywiązać się z płatnościami, mogą wnioskować o udzielenie ulgi w zapłacie podatku, zaległości podatkowej oraz odsetek. Dotyczy to podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportu.

• Wsparcie dla osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dotkniętych skutkami epidemii, dotyczy spłaty należności o charakterze cywilnoprawnym, tym np. z tytułu czynszu dzierżawnego, użytkowania wieczystego, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego. Mogą ubiegać się o ulgę (odroczenie terminu, rozłożenie na raty) z terminem spłaty do 31 grudnia 2020.

Czynsze za lokale użytkowe ZGM. Zgodnie z zarządzeniem prezydenta od 1 kwietnia do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym zniesiony zostanie stan epidemiczny odstępuje się od należności za czynsz miejskich lokali użytkowych, pozostających w zarządzie i administrowaniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Dotyczy to podmiotów, które prowadzą następującą działalność: usługi fryzjerskie, usługi kosmetyczne, studia tatuażu i piercingu, usługi rehabilitacyjne, kluby fitness, siłownie. Zwolnione z czynszu mogą zostać również osoby prowadzące działalność i realizujące zadania związane z przeciwdziałaniem zakażeniem wirusem Covid – 19.

Ponadto o zwolnienie z czynszu w wysokości 50% mogą ubiegać się użytkownicy lokali, u których nastąpił drastyczny spadek obrotów gospodarczych. Warunkiem odstąpienia od należności za czynsz jest złożenie przez najemcę wniosku w formie elektronicznej (do pobrania na stronie ZGM).

Czynsze za lokale użytkowe MOSiR. Po zamknięciu obiektów sportowych na terenie całego kraju nie jest możliwe prowadzenie działalności gospodarczej w obiektach MOSiR. W związku z tym zarządzeniem prezydenta najemcy lokali znajdujących się na terenie MOSiR od 1 kwietnia zostaną zwolnieni z czynszu (inne, wcześniejsze terminy będą ustalane indywidualne z dyrektorem MOSiR).

• Zarząd Dróg Miejskich przedłuży - bez pobierania dodatkowych opłat - czas obowiązywania decyzji na zajęcie pasa drogowego. Wniosek, który należy złożyć znajduje się na stronie internetowej ZDM lub UM. Pozostałe uregulowania zawarte w poprzedniej decyzji pozostaną bez zmian, teren robót powinien być zabezpieczony i oznakowany zgodnie z dotychczas obowiązującą organizacją ruchu. Dodatkowo należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca objętego zezwoleniem.

• Wykupione abonamenty na parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania, których termin ważności kończy się do 11 kwietnia (termin określony w § 5 Rozporządzenia RM z 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dz. U. z 2020 r. poz 566), będą przedłużone w uzgodnieniu z operatorem SPP. Sprawę można załatwić telefonicznie lub mailem w biurze SPP lub w Zarządzie Dróg Miejskich.

• W kwietniu nie będą pobierane opłaty dotyczące rezerwacji stanowisk na targowisku miejskim. Handel odbywa się według ustalonych zasad. Przydzielenie miejsca na targowisku obywa się tylko po podpisaniu przez sprzedawcę oświadczenia, że będzie przestrzegał przepisów wprowadzonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Opłaty za wodę – odroczenie terminu płatności, opłaty bez prowizji

Wniosek o odroczenie terminu płatności mogą złożyć podmioty, które na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zmuszone zostały do zawieszenia lub ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej. Dotyczy to zobowiązań za usługi świadczone w okresie od 1 kwietnia 2020 r. Maksymalny termin odroczenia: 30.09.2020 r. Wniosek można znaleźć na stronie internetowej ZWiK i UM.

Opłaty za wodę można zrobić przelewem lub przez sieć Moje rachunki. W okresie od 16 marca do 30 czerwca 2020 r. całą prowizję od wpłat przez Moje rachunki pokrywa ZWiK. Wystarczy, idąc po zakupy, zabrać ze sobą fakturę. Wykaz punktów „Moje rachunki” dostępny jest na stronie www.zwik.pabianice.pl, na profilu fb oraz na drzwiach wejścia głównego spółki.

Opłaty za ciepło – odroczenie terminu płatności

Zakład Energetyki Cieplnej umożliwił składanie wniosków o odroczenie terminów płatności podmiotów, które na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zmuszone zostały do zawieszenia lub ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej. Dotyczy zobowiązań za usługi świadczone (w zakresie opłaty stałej – za moc zamówioną) w okresie od 1 kwietnia 2020 r. Maksymalny termin odroczenia i/lub spłaty rat: 31.07.2020 r. Wniosek będzie na stronie UM.

 

Co dla mieszkańców

• Opłaty w żłobku i przedszkolu. W związku z czasowym zawieszeniem funkcjonowania Żłobka Miejskiego z powodu ogłoszenia stanu epidemii na terenie całego kraju - opłata stała za pobyt dziecka oraz opłata za wyżywienie nie będzie pobierana do odwołania. Pobrane w marcu opłaty zostaną zwrócone zgodnie z datą zawieszenia pracy Żłobka, czyli od dnia 16.03.2020 roku.

• Opłaty w przedszkolach miejskich pobyt i wyżywienie za kwiecień zostają wstrzymane do czasu powrotu dzieci do przedszkola. Odpisy z tytułu nieobecności dzieci w marcu zostaną zrealizowane w późniejszym terminie.

• W związku z czasowym zawieszeniem funkcjonowania DOA opłaty za pobyt uczestników nie będą pobierane do odwołania. Pobrane w marcu opłaty zostaną zwrócone zgodnie z datą zawieszenia pracy ośrodka.

• Umożliwiamy jednorazowe przesunięcie terminu ważności biletu okresowego zakodowanego na Migawce. Wystarczy wypełnić prosty formularz na stronie internetowej migawka.lodz.pl (odnośniki także na stronach komunikacjapabianice.pl i um.pabianice.pl). Dotyczy to komunikacji autobusowej MZK, tramwajowej MPK, Wspólnego Biletu Aglomeracyjnego, Wspólnego Biletu Łódzko-Pabianickiego i Wspólnego Biletu Łódzko-Zgierskiego.

• Na stronie internetowej UM w zakładce „Koronawirus – informacje dla mieszkańców, pomoc dla przedsiębiorców” w jednym miejscu został zebrany pakiet przydatnych informacji dla mieszkańców i przedsiębiorców, w tym program wsparcia ze wzorami wniosków, informacje jak załatwić konkretne sprawy. Są też odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, które mieszkańcy kierują do urzędu i jednostek. Zakładka będzie aktualizowana.

• W ramach działań profilaktycznych w Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach została uruchomiona infolinia dla osób potrzebujących niezbędnej pomocy w godzinach 7:30 – 19:00 pod nr telefonu: 605 400 626; 887 500 951.

- Miejskie Centrum Pomocy Społecznej uruchomiło  nieodpłatne wsparcie psychologiczne szczególnie dla    osób  chorych, samotnych, seniorów, osób objętych  kwarantanną, a także dla  wszystkich, którzy źle znoszą sytuację odosobnienia, boją się o swoją przyszłość, czy też czują się teraz opuszczeni i smutni. Każdy kto potrzebuje porozmawiać i uzyskać pomoc specjalisty może zadzwonić pod nr telefonu: 576 045 669 w godz. 9:00 – 17:00.

- Centrum Seniora oferuje wsparcie telefoniczne dla osób starszych pod nr telefonu: 668 392 334 oraz pomoc psychologiczną pod nr telefonu: 661 566 031. Pomoc w formie zakupów organizuje: - Grupa Wolontarystyczna "Agrafka" - kontakt  tel.: 691 807 789 od poniedziałku do soboty w godz. 8:00-20:00, - Związek Harcerstwa Polskiego - kontakt  tel.: 501 899 351 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

- Miejskie Centrum Pomocy Społecznej udziela wsparcia, w szczególności osobom samotnym, chorym i seniorom, w zakresie - pomocy psychologicznej pod nr telefonu: 576 045 669 w godz. 9:00-17:00, - zapewnienia gorącego posiłku lub produktów żywnościowych pod nr telefonu: 42 215 89 35 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, lub drogą mailową - na adres: zakupy@mcps.pabianice.pl (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00). Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie: www.mcps.pabianice.pl