9 maja w godz. 10.00-12.00 przy redakcyjnym telefonie 42 2270-400 będzie dyżurować Kamil Kałużny, starszy inspektor PIP. Odpowie na pytania z zakresu prawa pracy.

To dyżur w ramach kampanii społecznej „Zanim podejmiesz pracę, wiedzę Twą wzbogacę”. Jej celem jest upowszechnianie wśród osób pracujących i pracowników, studentów i uczniów, a także pracodawców, partnerów społecznych i instytucjonalnych oraz ogółu społeczeństwa wiedzy o obowiązujących przepisach prawa pracy przy zatrudnianiu.

– Chcemy również przybliżyć specyfikę zatrudnienia pracowniczego w stosunku do zatrudnienia niepracowniczego oraz kwestie umów terminowych – mówi Kamil Kałużny.

Tematyka kampanii informacyjno-promocyjnej obejmuje również zagadnienia legalności zatrudnienia cudzoziemców. Działania prowadzone w związku z kampanią polegają na:

- dotarciu z przekazem kampanii do osób pracujących i przygotowujących się do podjęcia pracy,

- informowaniu o specyfice zatrudnienia pracowniczego i niepracowniczego w zakresie przysługujących praw, obowiązków, a także warunków ubezpieczenia społecznego,

- podnoszeniu poziomu wiedzy pracowników, osób przygotowujących się do podjęcia pracy i innych adresatów w zakresie przepisów dotyczących zatrudniania.

PIP chce, aby każda osoba podejmująca zatrudnienie, czyniła to mając świadomość wszystkich konsekwencji związanych z podpisaniem umowy. Chce również zachęcić osoby podejmujące zatrudnienie do zwrócenia szczególnej uwagi na wszystkie elementy, które gwarantują właściwe przygotowanie do pracy u nowego pracodawcy – tj. należycie przeprowadzane wstępne badania lekarskie, szkolenia w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uzyskania określonej przepisami informacji o warunkach zatrudnienia (w tym: obowiązującej dobowej/tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę, wymiarze przysługującego urlopu wypoczynkowego).