Program „Wyprawka szkolna” skierowany jest do dzieci z klas I-III szkół podstawowych oraz z I gimnazjów. Pomoc udzielana jest uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115 poz. 728 z późn. zm.) tj. 351 zł netto na osobę w rodzinie. W przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, pomoc może być udzielona uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę przekracza ww. kryterium dochodowe (np. sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba).

Obowiązują następujące kwoty dofinansowania :

- do 150 zł dla ucznia klasy I,

- do 150 zł dla ucznia klasy II,

- do 170 zł dla ucznia klasy III szkoły podstawowej,

- do 280 zł dla ucznia klasy I gimnazjum.

W ramach realizacji powyższego programu wydano zarządzenie prezydenta miasta Pabianic Nr 130/2009/V z dnia 16 czerwca 2009 r., ustalające termin składania wniosków na dofinansowanie uczniom zakupu podręczników na dzień 15 września 2009 r.