Nowe kryteria przyznawania świadczeń rodzinnych

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach informuje, że od 1 listopada 2015 roku ulega podwyższeniu o 100 zł wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się o świadczenia rodzinne i wynosi 674 zł na osobę, natomiast w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, kryterium dochodowe wzrasta o 100 zł i wynosi 764 zł na osobę.

Od 1 listopada 2015 r. wysokość zasiłku rodzinnego wzrasta:

z 77 zł na 89 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,

ze 106 zł na 118 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,

ze 115 na 129 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Od 1 listopada 2015 r. zmianie ulegną niektóre dodatki do zasiłku rodzinnego:

* wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka wynosi 185 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370 zł na wszystkie dzieci;

* wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 90 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wynosi:

a) 80 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,

b) 100 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wynosi:

a) 105 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły,

b) 63 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły .

Pozostałe dodatki do zasiłku rodzinnego nie ulegają zmianie.

Kryterium dochodowe do funduszu alimentacyjnego nie ulega zmianie i wynosi 725 zł na osobę.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. (Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2015 r. poz. 1238).

 

Nowe kryteria dochodowe z pomocy społecznej

W związku z wejściem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, od 1 października 2015 r. zmienia się kryterium dochodowe:

634 zł - dla osoby samotnie gospodarującej,

514 zł - dla osoby w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego wzrasta więc do 604 zł, natomiast kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wzrasta do wysokości 288 zł.