ad

Podczas sesji Rady Miejskiej radny Piotr Różycki złożył interpelację skierowaną do prezydenta, w której zawarł pytania od mieszkańców. Dotyczą one wątpliwości, co do poruszania się po drogach dla rowerów oraz w ich obrębie. O pomoc w rozwianiu tych wątpliwości Życie Pabianic poprosiło policjanta Wydziału Ruchu Drogowego, sierżanta sztabowego Michała Łyszkowskiego.

Czy po ścieżkach rowerowych można się poruszać tylko na rowerach, czy np. rolkach, hulajnodze?

- Na początek warto uściślić, że pojęcie ścieżki rowerowej nie występuje w Kodeksie ruchu drogowego. Może to być droga rowerowa lub pas ruchu rowerów. Na pytanie radnego odpowiedź znajduje się w artykule 2. KD. Droga rowerowa jest przeznaczona do ruchu rowerów. A według przepisu rower to: „pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m, poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny, zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V, o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h”.

Osoba poruszająca się na hulajnodze i rolkach traktowana jest jako pieszy, więc porusza się po chodniku.

 

Czy po ścieżce rowerowej można się poruszać skuterami do określonej pojemności bądź rowerami z napędem elektrycznym?

- Odpowiedź zawiera się już w definicji przytoczonej przy pierwszym pytaniu. Jeśli rower z napędem elektrycznym spełnia określone tam wymagania, to można nim jechać pod drodze dla rowerów. Motorower (skuter) już zdecydowanie nie jest rowerem, więc nie można się nim poruszać po drodze dla rowerów.

 

W jakim wieku moje dziecko może korzystać samodzielnie (bez opieki) ze ścieżki rowerowej?

- Także regulują to przepisy. Samodzielnie jeździć na rowerze po drodze dla rowerów może dziecko, które ukończyło 10 lat i posiada kartę rowerową. Natomiast młodsze dziecko wraz z opiekunem powinno jeździć chodnikiem (art. 33).

 

Kto ma pierwszeństwo w miejscu, gdzie krzyżują się droga rowerowa z chodnikiem dla pieszych?

- Zgodnie z przepisami, jeśli drogę rowerową przecina chodnik, wówczas to rowerzysta powinien ustąpić pierwszeństwa pieszemu. Natomiast w przypadku, gdy to chodnik przecina droga rowerowa, wtedy pieszy powinien ustąpić. Zdarzają się na drogach rowerowych wyznaczone (wymalowane) pasy. Wówczas rowerzystę obowiązują przepisy podobne do tych, które obowiązują kierowców dojeżdżających do przejść dla pieszych. „Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu” (art. 26).

 

Czy jadąc samochodem mogę poruszać się po tzw. „sierżantach”, czy muszę zostawić odstęp dla rowerzystów?

- „Sierżanty” wyznaczają kierunek jazdy dla rowerzystów. Dla kierowców niczego to nie zmienia. Kontynuują jazdę jak najbliżej prawej krawędzi, a jeśli wyprzedzają jadącego przy krawędzi rowerzystę, powinni zachować odstęp (1 metr).

 

Czy na ścieżce rowerowej niezależnie od jej położenia po lewej bądź prawej stronie jezdni rowerzysta może poruszać się w obu kierunkach?

- W przypadku pasa ruchu dla rowerów przepisy jasno mówią, że to część jezdni przeznaczona do ruchu rowerów w jednym kierunku. Jeśli chodzi o drogę rowerową, to nie jest to ujęte już w definicji. Dlatego regulować powinny to znaki pionowe.

Przykład: na ul. Świetlickiego droga rowerowa znajduje się po lewej stronie. Jednak ustawiony znak dla jadących rowerzystów w kierunku ul. Bugaj jest dla nich jasnym sygnałem, że mogą jechać tą stroną ulicy po drodze rowerowej

Czy rowerzysta poruszający się jezdnią bez wyznaczonej ścieżki dla rowerów dojeżdżając to tzw. śluzy może na nią wjechać i zmienić kierunek jazdy, np. wjeżdżając mi przed maskę samochodu?

- Nie spotkałem się ze śluzą, przed którą nie było wyznaczonego pasa ruchu dla rowerów lub drogi rowerowej. Jednak odpowiedź na to pytanie brzmi nie. Bo zgodnie z definicją śluza rowerowa jest przeznaczona do zatrzymania w niej rowerów, także w celu zmiany kierunku jazdy. W innym przypadku niż zatrzymanie rowerzysta, chcąc zmienić kierunek jazdy, musi to zasygnalizować i poczekać na taką możliwość.

 

Czy rowerzysta pokonujący skrzyżowanie wyznaczonym przejazdem dla rowerów ma obowiązek z niego zsiąść tak, jak w przypadku przejazdu przez zwyczajne przejście dla pieszych?

- Przejazd oznaczony odpowiednimi znakami poziomymi i pionowymi jest przeznaczony do przejeżdżania przez rowerzystów. Więc rowerzysta nie powinien zsiadać z roweru.

Przykład: na ul. Nawrockiego (przy Grota-Roweckiego) przejazd rowerowy jest oznaczony znakami poziomymi. Brakuje oznakowania pionowego: D6a (przejazd dla rowerzystów) lub D 6b (przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów).

 

 

Droga rowerowa czy jezdnia?

Zgodnie z Kodeksem Drogowym, kierujący rowerem ma obowiązek korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Ale są też wyjątki. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:

1. opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem,

2. szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów,

3. warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła).

Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

 

Śluza rowerowa

Uwaga kierowcy - na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów oraz w śluzie rowerowej jest zakaz zatrzymywania się. W przypadku skrzyżowania ul. Bugaj i Grota-Roweckiego kierowcy chcący skręcić w prawo na strzałce warunkowego pozwolenia na wjazd za sygnalizator już nie mogą zatrzymać się w tym miejscu (w śluzie rowerowej). Usunięcie strzałki powinno być uwzględnione już w projekcie.