Co roku pomoc obejmuje inną grupę uczniów. W tamtym roku z dofinansowania w wysokości 59,6 tys. zł skorzystało 232 uczniów z pabianickich szkół.

- Według szacunkowych danych (z czerwca) w 2016 roku z wyprawki skorzysta około 110 uczniów, do których trafi ok. 33 tys. złotych - informuje Aneta Klimek, rzecznik Urzędu Miejskiego. - Zmniejszenie wiąże się z programem wyposażania szkół w darmowe podręczniki, który w 2016 objął kolejne roczniki uczniów.  

Wszystkie szkoły podstawowe z Pabianic w roku szkolnym 2016/2017 zostaną objęte rządową ofertą darmowego podręcznika dla klas I, II i III. Dodatkowo miasto otrzyma dotację celową na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów klas I, II, III, IV i V szkół podstawowych oraz klas I i II gimnazjów.

W nadchodzącym roku szkolnym pomoc zostanie skierowana do uczniów niepełnosprawnych: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas VI  szkół podstawowych i klas III gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Więcej informacji tutaj