Około 18.00 w piątek w siedzibie PCK przy Moniuszki funkcję prezesa przejęła Małgorzata Grabarz. Po 16 latach szefowania pabianickiemu PCK Bogdan Piotrowski zrezygnował z funkcji prezesa.
 
- Nie kandydowałem na nową kadencję z przyczyn osobistych – powiedziała Bogdan Piotrowski, który pabianickiemu PCK szefował od 16 lat (cztery kadencje). - To bardzo dobra zmiana. Oddaję nasz oddział w bardzo dobre ręce.
 
W wyniku wyborów nowym prezesem Zarządu Oddział Rejonowego PCK w Pabianicach została – Małgorzata Grabarz. W skład Zarządu weszli: Odrowski Włodzimierz - wiceprezes, Ludwisiak Przemysław – skarbik, oraz Renata Krysiak i Angelina Grabarz – członkowie zarządu.
 
Komisję Rewizyjną wybrano w składzie: Piotrowski Bogdan - przewodniczący, członkowie – Dalkowska Teresa i Gałęska Jolanta. Zjazd przyjął uchwałę programową na lata 2016 – 2019.
 
Małgorzata Grabarz znana jest z wielu akcji charytatywnych, bo nadzoruje pracę wolontariatu młodzieżowego. Organizuje od lat sprzedaż zniczy przy cmentarzu, nagłaśnia akcję zbierania nakrętek plastikowych, zbiera z młodzieżą żywność w supermarketach, wspiera akcję krwiodawstwa. Z zebranych pieniędzy i żywności PCK przygotowuje paczki żywnościowe dla ubogich rodzin. Finansuje też obiady w szkołach. W ciągu ostatnich 4 lat PCK finansowało obiady 16 dzieciom. Co roku dają od 225 do 240 paczek dla szkół. W ciągu 4 lat przygotowali i rozdali 710 paczek dla uczniów, 229 paczek żywnościowych dla dorosłych i 92 paczki żywnościowe dla dzieci. Paczka dla żaka w ciągu 4 lat dotarła do 900 uczniów ze szkól podstawowych i do 105 z rodzin ubogich.
 
Gorączka złota pozwoliła zarobić PCK 23.532 zł. Te pieniądze między innymi poszły na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i na rehabilitację niepełnosprawnych dzieci.
 
Krwiodawcy też mają się czym pochwalić. W ciągu 4 lat oddali 5.680.280 ml krwi.
 
PROGRAM DZIAŁANIA
REJONOWEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
w PABIANICACH na lata 2016 – 2019
 
1.Dążyć do zwiększenia ilości członków Polskiego Czerwonego Krzyża w Pabianicach i powiecie 
    pabianickim ( w szkołach do min. 300 członków, w zakładach pracy i instytucjach do min. 200 
    członków) poprzez uświadamianie społeczeństwu, że Polski Czerwony Krzyż istnieje w Polsce już 
    blisko 100 lat, oraz że: „….bycie członkiem Polskiego Czerwonego Krzyża to zaszczyt…”.
    Ten punkt działania realizować poprzez doprowadzenie do sytuacji, że w szkołach wszystkich szczebli 
    Na terenie Pabianic i powiatu pabianickiego powstaną Koła Polskiego Czerwonego Krzyża, a w 
     Zakładach I instytucjach, gdzie będą istniały takie przesłanki, powstaną Koła/Kluby Honorowych 
     Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża.
2. Uświadamiać społeczeństwo Pabianic i powiatu pabianickiego, ze szczególnym uwzględnieniem 
    środowiska młodzieżowego, że fundamentalne idee Polskiego Czerwonego Krzyża to jest: 
    humanitaryzm, neutralność, niezależność, dobrowolność, jedność oraz powszechność od blisko
    100 lat są fundamentem naszego działania. Czynić to poprzez organizowanie pogadanek, spotkań, 
     konkursów tematycznych, jak również poprzez organizację takich akcji jak: „gorączka złota”, 
    :kampania walki z głodem”, „wyprawka dla żaka”, świąteczne czerwonokrzyskie paczki, czy różnego
    rodzaju festyny i koncerty charytatywne.
3. Współpracować z Domami Pomocy Społecznej w zakresie pomocy dla osób nie posiadających żadnych
    rodzin (wolontariat młodzieżowy).
4. Rozwijać działalność wolontariatu młodzieżowego działającego przy Zarządzie Oddziału Rejonowego
    Polskiego Czerwonego Krzyża w Pabianicach tak, aby jego członkami zostali przedstawiciele ze
    wszystkich szczebli szkół w Pabianicach i powiecie pabianickim.
5. Dążyć do tego, aby społeczeństwo Pabianic i powiatu pabianickiego, w większym niż dotychczas
    stopniu przekazywało 1% ze swoich dochodów na działalność Polskiego Czerwonego Krzyża.
    Realizować ten punkt poprzez akcje za pomocą ulotek, informacji prasowych, telewizyjnych, 
    indywidualne rozmowy w ciągu całego roku kalendarzowego.
6. Kontynuować działania zmierzające do propagowania w Pabianicach i powiecie pabianickim powstałej 
    blisko 60 lat temu w Polskim Czerwonym Krzyżu idei honorowego oddawania krwi poprzez:
   - kolejne, coroczne edycje Konkursów Filmowego i Plastycznego 
   - Powiatowe „Wampiriady Sportowe” w klatach 2016 (VI) i 2018 (VII)
   - coroczne spotkania Pań Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża praz Pań 
      wpierających naszą działalność z Pabianic i powiatu pabianickiego
   - coroczne Wigilijne Spotkania HDK PCK
   - coroczne Spotkania w Starostwie Pabianickim, związane z podsumowaniem i kolejnymi inauguracjami 
     Turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie”
   - coroczne Noworoczne Spotkania Szkolnych i Zakładowych Klubów HDK PCK
   - cykliczną organizację akcji honorowego oddawania krwi w ramach: WOŚP, Wielkanocnej Kropli Krwi, 
     Wakacyjnej Kropli Krwi, Konkursu „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”, akcji „Zbieramy krew dla Polski”
   - spotkania propagujące Ruch HDK PCK z młodzieżą ze szkól ponadgimnazjalnych, oraz z przedstawicie-
     lami  takich środowisk jak: Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Państwowa Straż 
     Pożarna, Policja.
 
 
7. Spowodować, aby na lekcjach wychowania w szkołach podstawowych, gimnazjach i ponadgimnazjal-
    nych. młodzież była zapoznawana z zagadnieniem związanym z ideami Polskiego Czerwonego Krzyża 
    oraz  podstawowymi sprawami dotyczącymi zdrowia w najszerszym aspekcie tego słowa (higiena 
    osobista, AIDS, HCV, krew, szpik kostny, oddawanie narządów dla ratowania innych).
8. Doprowadzić do powstania strony internetowej Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego 
    Krzyża w Pabianicach.
9. Aktywnie działać na rzecz pozyskiwania darczyńców wspierających działalność Polskiego Czerwonego 
    Krzyża w Pabianicach i powiecie pabianickim.
10. Kultywować historię Polskiego Czerwonego Krzyża w Pabianicach poprzez spotkania młodzieży
      z członkami – seniorami Polskiego Czerwonego Krzyża oraz poprzez zachowanie pamięci o tych co 
      historię tą tworzyli.
11. W realizacji wszystkich w/w punktów programu współpracować z dyrekcjami szkół  wszystkich 
      szczebli, samorządami wszystkich szczebli z Pabianic i powiatu pabianickiego oraz lokalnymi mediami 
      (Telewizja  ProMOK, tygodniki: Nowe Zycie Pabianic, Życie Pabianic, Bliżej Ciebie Express Ilustrowany,  
      miesięcznikiem PabiaNICE i agencją EPAINFO.
12. W/w program realizować w oparciu o roczne plany pracy Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego 
       Czerwonego Krzyża, Grupy Młodzieżowej Społecznych Instruktorów Młodzieżowych oraz Rejonowej 
      Rady Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża działających przy Zarządzie Oddziału 
      Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Pabianicach.