Może się kwalifikujesz? Sprawdź wymagania:
 
1. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Wykształcenie wyższe.
5. Co najmniej czteroletni staż  pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.), w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 wymienionej ustawy oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.
6. Nieposzlakowana opinia.
 
2. Wymagania dodatkowe:
1. Bardzo dobra znajomość przepisów prawa, tj.:
- ustawa o samorządzie gminnym,
- ustawa o pracownikach samorządowych,
- ustawa Kodeks wyborczy,
- ustawa o systemie oświaty,
- ustawa o finansach publicznych,
- ustawa Prawo zamówień publicznych,
- ustawa Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawa Kodeks pracy,
2. Wiedza o gminie Dobroń i jej jednostkach organizacyjnych.
3. Umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi.
4. Umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole.
5. Odporność na stres.
6. Wysoka kultura osobista.
7. Prawo jazdy kat. B.
8. Samochód prywatny z możliwością wykorzystania go do celów służbowych.
9. Studia podyplomowe o tematyce samorządowej oraz kompetencje z zakresu technik informatycznych i komunikacyjnych potwierdzone co najmniej certyfikatem ECDL, będą dodatkowym atutem.
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Nadzór nad organizacją pracy Urzędu.
2. Kierowanie bieżącą pracą Urzędu.
3. Udzielanie pracownikom instruktażu w zakresie organizacji pracy, funkcjonowania Urzędu, trybu załatwiania spraw.
4. Dokonywanie czynności wynikających ze stosunku pracy pracowników Urzędu, w zakresie upoważnienia  udzielonego przez wójta.
5. Podejmowanie czynności kierownika Urzędu pod nieobecność wójta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez wójta.
6. Przygotowywanie dokumentów z zakresu organizacji Urzędu (statut, regulaminy, zarządzenia).
7. Przygotowywanie projektów zakresów czynności dla pracowników urzędu z wyjątkiem pracowników Referatu Finansowego oraz zapewnienie wykonywania  pracy zgodnie z dokonywanym podziałem zadań.
8. Nadzorowanie przestrzegania przepisów prawnych przy załatwianiu spraw w trybie administracyjnym w tym skarg i wniosków oraz interpelacji, wniosków i zapytań radnych.
9. Nadzorowanie przygotowania projektów Uchwał Rady, Zarządzeń Wójta i innych aktów prawnych oraz materiałów na sesje Rady i posiedzenia Komisji.
10. Nadzór nad wdrażaniem regulaminów, instrukcji, procedur, zarządzeń i innych aktów wewnętrznych.
11. Nadzorowanie organizacji pracy, przestrzegania wewnętrznego porządku pracy, wykonywania czynności kancelaryjnych i obiegu informacji w Urzędzie.
12. Nadzorowanie pracy na stanowiskach: 
a) ds. obsługi organów samorządowych, 
b) ds. ewidencjonowania działalności gospodarczej, 
c) ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych.
13. Nadzorowanie i koordynowanie udzielania zamówień publicznych.
14. Nadzorowanie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych skierowanych do wójta przez organy kontroli zewnętrznej.
15. Nadzorowanie pełnego wdrożenia zasad ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej.
16. Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków dotyczących pracy Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy.
17. Koordynowanie prac związanych z przeprowadzaniem wyborów i referendów.
18. Koordynowanie pracami związanymi z przygotowaniem i przeprowadzeniem spisów statystycznych.
19. Inicjowanie wdrażania w życie nowoczesnych rozwiązań i metod pracy.
20. Udział w posiedzeniach Komisji Rady Gminy oraz sesjach Rady Gminy.
21. Wykonywanie innych zadań z upoważnienia lub polecenia wójta.
 
4. Odpowiedzialność za:
1) Prawidłowe, zgodne z prawem i terminowe wykonywanie zadań wynikających z niniejszego zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności oraz innych przepisów prawnych dotyczących zajmowanego stanowiska oraz przepisów zawartych w ustawie  o pracownikach samorządowych.
2) Właściwe postępowanie przy przetwarzaniu danych osobowych  zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922) w celu ochrony tych danych przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem.
 
4. Warunki pracy na stanowisku:
1. Praca administracyjno biurowa w siedzibie Urzędu Gminy w Dobroniu.
2. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
3. Obsługa urządzeń biurowych. 
4. Budynek z barierami architektonicznymi, niedostępny dla osób na wózkach inwalidzkich.
 
5. Dodatkowe informacje:
1. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Dobroniu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył  6%.
2. Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile w wyniku naboru znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
3. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
 
6. Wymagane dokumenty:
1. Życiorys CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej).
2. List motywacyjny.
3. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
4. Kserokopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających staż pracy oraz kwalifikacje zawodowe.
5. Ewentualne referencje.
6. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz klauzula o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).  (Wzór oświadczenia  stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia).
7. W przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
Wymagane dokumenty (z oznaczeniem nadawcy) należy składać  do  26 lutego 2018 roku do godziny 16.00 w sekretariacie urzędu lub przesłać na adres pocztowy:
Urząd Gminy w Dobroniu,
ul.  11 Listopada 9,  95–082 Dobroń
z dopiskiem „OFERTA PRACY”
pocztą elektroniczną na adres:sekretariat@dobron.ug.gov.pl, w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego.