Należą do niego: tereny gminy Konstantynów: Konstantynów Łódzki, Ignacew, Niesięcin, gmina Lutomiersk: Babice, Babiczki, Stanisławów Stary, Mirosławice.

W związku z tym zakazuje się:

przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii

przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów, pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem zagrożonym bez zgody właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii

wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób i wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie bez zgody właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii

wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii

organizowania wystaw, targów, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki

wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasób ptactwa łownego.

Na obszarze, o którym mowa nakazuje się:

niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanego do transportu drobiu lub innych ptaków ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem Wysoce Zjadliwej Grypy Ptaków

stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się Wysoce Zjadliwej Grypy Ptaków w szczególności wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa oraz z niego wychodzące

niezwłoczne informowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności ptaków utrzymywanych w gospodarstwie

oznakowanie obszaru poprzez umieszczenie na granicach obszaru na drogach publicznych i prywatnych, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic „UWAGA WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAGROŻONY”, tablice powinny mieć takie wymiary aby były widoczne z odległości co najmniej 100 metrów, a napisy czytelne.

Nakazuje się także: wyłożenie przez zarządców dróg publicznych w miejscach wskazanych przez właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii mat dezynfekcyjnych nasączonych środkiem dezynfekcyjnym, a także ich utrzymanie po wyłożeniu w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego.

Nakazy i zakazy, o których mowa w powyższym obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarze zagrożonym.

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach przypomina o bezwzględnym obowiązku przestrzegania zasad bioasekuracji określonych we wcześniejszym piśmie z dnia 8 stycznia 2020 r., sygn. PIWet.9110.z-2/2020.