Zarząd Powiatu Pabianickiego
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
gruntowej położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej, obręb 0010 Ksawerów, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr 2166/13 o pow. 5,8610 ha, objętej księgą wieczystą Nr
LD1P/00035408/1, stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego.


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Ksawerów -
Uchwała Nr LXIX/506/2018 Rady Gminy Ksawerów z dnia 12 września 2018 r. (Dz. Urz.
Woj. Łódzkiego z dnia 03.10.2018 r., poz. 5014) działka nr 2166/13 przeznaczona jest:
1MN – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (96%); 1KDL – L – Tereny dróg
publicznych klasy lokalnej (3%); 1 KD-Z – Tereny dróg publicznych klasy zbiorczej (1%).
W zakresie przeznaczenia terenu obowiązuje:


Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przeznaczenie
uzupełniające: usługi podstawowe, zajmujące nie więcej niż 40 % powierzchni całkowitej
budynku mieszkalnego nie więcej niż 20% powierzchni działki lub terenu w przypadku
lokalizacji w odrębnym budynku usługowym.
Działka nr 2166/13 posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta. Teren działki jest
niezagospodarowany, niezabudowany, nieuzbrojony, nieutwardzony i nieogrodzony.
Nieruchomość położona jest przy ul. Szkolnej i Rzepakowej w rejonie zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej oraz nieruchomości rolnych. W ulicy
Szkolnej i Rzepakowej występują media instalacyjne: energia elektryczna, woda,
kanalizacja sanitarna i gaz.


Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona prawami obligacyjnymi.
Działka nr 2166/13 obciążona jest:
- odpłatną służebnością przesyłu, na czas nieokreślony ustanowioną na rzecz PGE
Dystrybucja Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lublinie,
- odpłatną służebnością przesyłu, na czas nieoznaczony ustanowioną na rzecz Polskiej
Spółki Gazownictwa Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Działka nr 2166/13 nie jest obciążona innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi.
Cena wywoławcza działki nr 2166/13 wynosi 5 861 000,00 zł (słownie: pięć milionów
osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100), do wylicytowanej ceny zostanie
doliczony podatek VAT 23%.
Przetarg odbędzie się dnia 2 lipca 2019 r. o godz. 1300 w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, budynek A, piętro I, Gabinet
Wicestarosty.
Wysokość wadium wynosi 586 100,00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto
złotych 00/100) wniesione w pieniądzu.
Warunkami udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz przedłożenie komisji
przetargowej:
1.w przypadku osób fizycznych ( w tym prowadzących działalność gospodarczą) –
dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w
związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej do dokonania
czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub
jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na
odpłatne nabycie nieruchomości,
2.w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego
wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości (dowód
osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.
Wadium należy wnieść przelewem na konto:
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
PKO Bank Polski S.A. O/Pabianice
55 1020 3437 0000 1102 0078 8109
nie później niż do dnia 27 czerwca 2019 r. włącznie, przy czym wpłata wadium
nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty. Za datę wpłacenia wadium uważa
się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek Starostwa Powiatowego w Pabianicach.
Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności nie
później niż w dniu podpisania umowy realizującej przedmiotowy przetarg.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania
zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy
ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst
jednolity – Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zawiadomiona zostanie w terminie 21 dni od
dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
Jeżeli ustalony nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia
umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Zarząd Powiatu
Pabianickiego może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie
podlega zwrotowi.
Koszty zawarcia aktu notarialnego i wpisu nabytego prawa w księdze wieczystej ponosi
wygrywający przetarg.
Zarząd Powiatu Pabianickiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych
powodów.


Regulamin przetargu i dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki
Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, budynek C,
pokój 103, tel. 42 225 40 58.