Od początku 2019 r. na terenie Powiatu Pabianickiego istnieje 5 punków nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 8 lokalizacjach, które poprowadzą członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi oraz adwokaci i radcy prawni realizujący nieodpłatną pomoc prawną na rzecz Fundacji „Młodzi Ludziom”. W wyniku wspólnych ustaleń Starosty Pabianickiego, Prezydenta Miasta Pabianic, Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego oraz Wójtów gmin Dłutowa, Dobronia, Lutomierska, Ksawerowa i Gminy Pabianice.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJI I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO - STAN PRAWNY OD DNIA 1 STYCZNIA 2019 R.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

SPOSOBY WYKAZYWANIA PRZEZ OSOBY FIZYCZNE UPRAWNIEŃ DO UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Osoba fizyczna, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

ZAKRES NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,
3a) nieodpłatną mediację, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

 

Punkty działają wg poniższego harmonogramu z wyłączeniem dni wolnych od pracy:

Nieodpłatna pomoc prawna

DŁUTÓW
Dawny budynek Urzędu Gminy przy ul. Głównej 11,

Poniedziałek, Środa, Piątek: 11.00 – 15.00;
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez radcę prawnego.

PABIANICE
Miejska Biblioteka Publiczna w Pabianicach przy ul. Św. Jana 10

Poniedziałek: 8.00-12.00, 12.30-16.30,
Wtorek: 8.00-12.00,
Środa: 8.00-12.00,
Czwartek: 8.00-12.00,
Piątek: 8.00-12.00
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez radców prawnych.

KSAWERÓW
Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie, przy ul. Jana Pawła II 1

Środa: 13.00-17.00.
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez radcę prawnego.

KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI
Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zgierskiej 2,

Poniedziałek, Środę, Czwartek: 11.00 -15.00

Piątek: 10.00 -14.00

Konstantynowskie Centrum Pomocy Rodzinie w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Słowackiego 11

Wtorki: 15.00 -19.00.
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez adwokatów.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

DOBROŃ
Urząd Gminy w Dobroniu przy ul. 11 Listopada 9

Poniedziałek, Piątek: 13.00 – 17.00

LUTOMIERSK
Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku przy Placu Jana Pawła II nr 13,

Poniedziałek, Środa: 11.00 – 15.00;

PABIANICE
Miejska Biblioteka Publiczna w Pabianicach przy ul. Św. Jana 10

Wtorek: 12.00-16.00,
Środa: 12.30-16.30,
Czwartek: 12.00-16.00,

Starostwo Powiatowe w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2, bud. B, pok. 40

Wtorek: 12.30-18.30,
Czwartek: 15.00-18.00,
Piątek 12.30 – 17.30.

Informujemy, że od 1 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Pabianickiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty drogą telefoniczną pod numerem telefonu: 42 225 40 80 czynna w godzinach pracy Urzędu:

Poniedziałek, Środa, Czwartek, 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 17.00
Piątek 8.00 - 15.00

 

Kobietom w ciąży udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.