Kwestię tę reguluje ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 797, 875). Ustawa ta dokonuje wdrożenia w warunkach polskich szeregu dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie gospodarki odpadami, w tym gruzu budowlanego, w zakresie jego magazynowania.

 

Definicja gruzu budowlanego i jego magazynowanie

„Gruz budowlany” jest to ogólne określenie, obejmujące materiał generowany podczas prac budowlanych, rozbiórkowych i remontowych, podlegający przewiezieniu na składowisko odpadów komunalnych. Według szacunków, w dużych ośrodkach miejskich o zaludnieniu powyżej 0,5 mln, około jedna piąta ogólnej masy odpadów na wysypiskach to właśnie gruz budowlany.

Inwestor obowiązany jest usunąć gruz i inne odpady budowlane z miejsca, gdzie wykonywane są prace, jako nieprzeznaczonego do magazynowania gruzu. Dotyczy to zarówno inwestorów, będących podmiotami gospodarczymi, jak i osób indywidualnych. Do czasu usunięcia gruzu z terenu budowy lub remontu powinien on być magazynowany w odpowiednich pojemnikach do czasowego składowania odpadów. Są to zwykle kontenery na gruz lub worki typu big-bag.

Za składowanie gruzu budowlanego w niezgodny z przepisami sposób i w nieprzeznaczonym do tego miejscu grożą sankcje administracyjne. Najpierw wójt gminy, burmistrz lub prezydent miasta nakazuje z urzędu usunięcie gruzu, wyznaczając termin wywozu na składowisko, którym zarządza dany samorząd. Jeżeli inwestor nie zastosuje się do tego nakazu, wówczas podejmowane są dalsze kroki prawne – mandat karny, grzywna, wreszcie nawet kara pozbawienia wolności.

Możliwości wywozu gruzu budowlanego

Można wywieźć gruz budowlany we własnym zakresie. Konieczne jednak jest dysponowanie odpowiednim środkiem transportu, ustalenie z właścicielem wysypiska lub osobą zarządzającą termin dostarczenia gruzu, dokonanie opłaty za wynajem pojazdu, transport, składowanie i recykling – wszystko to musi być dopracowane logistycznie i jest dość czasochłonne.

Optymalnym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług specjalistycznej firmy, zajmującej się profesjonalnym wywozem gruzu i odpadów budowlanych. Firmy takie działają w wielu większych miastach i świadczą usługi również w miejscowościach ościennych. Np. w województwie wielkopolskim wywóz gruzu w Mosinie realizują firmy, mające siedzibę w Poznaniu. Również poznańskie firmy wypożyczają kontenery na gruz w Obornikach i oferują wywóz gruzu w Opalenicy.

Firmy takie dysponują profesjonalnym sprzętem, kontenerami i pojazdami do transportu gruzu i odpadów budowlanych. Co istotne, posiadają wszelkie niezbędne pozwolenia i certyfikaty, niezbędne do świadczenia tego typu usług, umowy z dysponentami wysypisk, a personel ma odpowiednie kwalifikacje. Usługi wywozy świadczone są tak dla inwestorów będących podmiotami gospodarczymi, jak i dla klientów indywidualnych.

Jak zamówić usługę wywozu gruzu

Procedura jest bardzo prosta – wystarczy telefonicznie lub drogą mailową zgłosić zapotrzebowanie na usługę. Wcześniej trzeba oszacować ilość gruzu w celu dobrania kontenera o odpowiedniej pojemności. Nie zawsze jednak, z różnych powodów, da się to zrobić. Wówczas na miejsce może przyjechać pracownik, który dokona oszacowania i doradzi wybór właściwego pojemnika lub worka big-bag.

Oprócz pojemników na gruz istnieje możliwość wypożyczenia zsypu budowlanego (rękawa), pomocnego przy pozbywaniu się gruzu z wyższych kondygnacji, bez konieczności noszenia go po schodach lub wożenia windą. Koniec rękawa umieszcza się w kontenerze i przez otwór okienny zsypuje się gruz i odpady. Jest to jednak możliwe pod warunkiem, że ustawienie kontenera nie zakłóca normalnego funkcjonowania sąsiadom.

Miejsce ustawienia kontenera powinno być uzgodnione z właściwym Urzędem Gminy. Wówczas nie ma ryzyka, że będzie on tarasował przejazd, zastawiał chodnik, zamykał drogę ewakuacyjną, pożarową, itp. Kontener należy ustawić na miejscu utwardzonym ze względu na ciężar samego pojemnika i gruzu, którym ma być napełniony. Jeżeli ma być ustawiony na prywatnej posesji, zawsze należy wcześniej uzyskać zgodę jej właściciela.

Standardowo kontener na gruz wypożycza się na okres tygodnia, ale oczywiście można ten termin wydłużyć za dodatkową opłatą. Opłatę za usługę uiszcza się po jej wykonaniu, jednorazowo. Cena obejmuje podstawienie, postój i odbiór kontenera oraz koszty składowania na wysypisku i recyklingu. Jest to zatem metoda pozbycia się gruzu znacznie wygodniejsza, niż wywóz we własnym zakresie, zwłaszcza że podstawienie kontenera może nastąpić nawet w dniu złożenia zamówienia. Natomiast  po dokonaniu szczegółowej kalkulacji taka usługa może też okazać się tańsza.