Anną Leder, rzecznik prasowy łódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia o zasadach opieki w poradniach specjalistycznych.

 

Kto kieruje do lekarza specjalisty ?

– Pacjenci przyjmowani na podstawie skierowania od lekarza POZ lub innego lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ.

Jak długo jest ważne skierowanie?

– Zazwyczaj dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych. Jeśli pacjent kontynuuje terapię w kolejnym roku kalendarzowym, nie musi dostarczać nowego skierowania.

Do jakiego specjalisty nie musimy mieć skierowania?

– Do ginekologa i położnika, onkologa, psychiatry, wenerologa.

Czy wyznaczono godziny i czas, w których powinna być czynna poradnia specjalistyczna?

– Powinna być czynna nie krócej niż trzy razy w tygodniu po cztery godziny dziennie, w tym: co najmniej raz w tygodniu w godzinach 7.30 - 14.00, i co najmniej raz w tygodniu w godzinach 14.00 - 20.00, chyba że został uzgodniony inny harmonogram pracy poradni.

Czy poradnie mają prawo wyznaczać dni przyjmowania zapisów do specjalistów?

– Na wizytę u lekarza mamy prawo zapisać się dowolnie wybranego dnia, w godzinach pracy punktu rejestracji. Ustalanie przez świadczeniodawcę dni do zapisywania się jest niezgodne z prawem.

Jak można się zarejestrować ?

– Pacjent może zgłosić się do rejestracji: osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osoby trzeciej, drogą elektroniczną. Podczas rejestracji powinien otrzymać informację o dacie i godzinie wizyty. W ciągu 14 dni musi dostarczyć oryginał skierowania.

Czy badania diagnostyczne, na które kieruje nas specjalista, są płatne?

– Lekarz specjalista może kierować na wszystkie badania diagnostyczne niezbędne do rozpoznania choroby, postawienia diagnozy i prowadzenia terapii. Są one wykonywane na podstawie skierowania w miejscu wskazanym przez lekarza. Pacjent nie ponosi żadnych kosztów badań. Pobieranie dodatkowych opłat za badanie (np. za baterie do aparatu Holtera) jest niczym nieuzasadnione.

Czy możemy prosić specjalistę o konsultację lub skierowanie na badania kontrolne?

– Tak. Lekarz specjalista może w uzasadnionych przypadkach pokierować na badania kontrolne lub pokierować do innego specjalisty. O taką konsultację może wystąpić do lekarza prowadzącego także sam pacjent.

Kto powinien informować naszego lekarza rodzinnego o naszym stanie zdrowia i leczeniu?

– Lekarz leczący pacjenta w poradni specjalistycznej zobowiązany jest do pisemnego informowania lekarza rodzinnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, ich dawkowaniu i czasie stosowania oraz o wyznaczonych wizytach kontrolnych. Specjalista wystawia pacjentowi zaświadczenie z rozpoznaniem choroby i zalecaną farmakoterapią, na podstawie którego lekarz POZ może wystawiać recepty przez okres wskazany w zaświadczeniu od lekarza specjalisty.

Do kogo, gdzie możemy się poskarżyć?

– Każdy ubezpieczony ma prawo oczekiwać poszanowania swoich praw. Jeżeli pacjent uważa, że został niewłaściwie potraktowany w placówce, która świadczy usługi w ramach umowy z NFZ, może złożyć skargę w Łódzkim Oddziale Wojewódzkim NFZ.

W jakich sytuacjach?

– Kiedy nam: odmówiono zapisania do lekarza, odmówiono wykonania świadczenia, kazano zapłacić za świadczenie, które należy się bezpłatnie. Kiedy wystąpiły trudności z zapisaniem się do lekarza, np. zapisy możliwe są tylko osobiście, gdy lekarz nie przyjmuje pacjentów w godzinach, w których powinien, pacjent powinien skontaktować się z Łódzkim OW NFZ.

A w przypadku, gdy skarga dotyczy niewłaściwego postępowania pracownika przychodni, poradni?

– Należy interweniować bezpośrednio u przełożonego, w szpitalu jest nim ordynator, natomiast w przychodni – kierownik. Skargę pacjent może skierować również do dyrektora zakładu opieki zdrowotnej.

Do kogo na skargę

Pisemną skargę do WO NFZ można przesłać: pocztą na adres: NFZ ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź; złożyć osobiście przy ul. Kopcińskiego 56 - sala obsługi, przesłać pocztą elektroniczną e-mail: dos@nfz-lodz.pl (podając imię, nazwisko, adres zamieszkania – może być tylko do wiadomości NFZ) lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub złożyć ustnie do protokołu. Należy podpisać się imieniem i nazwiskiem - anonimy nie są rozpatrywane.

Narodowy Fundusz Zdrowia może jedynie sprawdzić prawidłowość realizacji kontraktu zawartego z NFZ.

Jeśli pacjent uważa, że prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób zadowalający, może także złożyć skargę do:

Biura Rzecznika Praw Pacjenta www.bpp.gov.pl, np. w sytuacji naruszenia prawa do: poszanowania intymności i godności, informacji, świadczeń zdrowotnych, tajemnicy informacji, dokumentacji medycznej, zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza, opieki duszpasterskiej.

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:

800 - 190 – 590 (z tel. stacjonarnych i komórkowych) czynna pn. - pt. w godz. 9.00 - 21.00.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa.

Rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy przy okręgowej izbie lekarskiej, do której lekarz należy w sytuacji zastrzeżeń do sposobu leczenia albo zachowania lekarzy; Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi, ul. Czerwona 2. Centrala: 42 682 11 62 lub 682 11 74

lodz.rzecznik@hipokrates.org; lodz.sad@hipokrates.org

Rzecznik odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych przy okręgowej izbie pielęgniarek i położnych w sytuacji zastrzeżeń do sposobu postępowania albo zachowania pielęgniarki lub położnej;

Rzecznik odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych

91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34

tel. (42) 633 69 63; 633 71 06; fax 633 68 74

strona internetowa: http://www.oipp.lodz.pl

e-mail: biuro@oipp.lodz.pl

Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych www.giodo.gov.pl np. w sytuacji zastrzeżeń do zachowania poufności przechowywanej dokumentacji, jej zabezpieczenia przed zgubieniem czy kradzieżą.