Ubezpieczyciel powinien zadecydować o wypłacie odszkodowania jak najszybciej i nie uchylać się od odpowiedzialności.

Actio directa

Ta zasada zakłada możliwość bezpośredniego zgłaszania swoich roszczeń do ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Jej zadaniem jest oczywiście przyspieszenie procesu likwidacji szkody. Towarzystwo ubezpieczeniowe powinno wypłacić pieniądze w przeciągu 30 dni od momentu dostarczenia niezbędnych informacji przez osobę poszkodowaną, pod warunkiem że ubezpieczyciel nie uzna, że nie ma podstaw umożliwiających wypłatę żądanych środków.

Miesięczny termin a brak komplikacji

Ekspert z portalu odszkodowaniazoc.pl wskazuje, że zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych zakład ubezpieczeń powinien podjąć decyzję o likwidacji szkody w ciągu 30 dni od dostarczenia potrzebnej dokumentacji. Jeśli zakład ubezpieczeń nie może dotrzymać terminu, poszkodowany powinien zostać pisemnie powiadomiony o spodziewanej dacie ostatecznego rozstrzygnięcia. Ponadto, w trakcie 30 dni od dostarczenia niezbędnej dokumentacji zakłada ubezpieczeniowy ma obowiązek wypłacenia bezspornej części odszkodowania. Jeśli tego nie zrobi, poszkodowany upoważniony jest do żądania odsetek za opóźnienie, które naliczane są już od pierwszego dnia po przekroczeniu terminu.

Wysokość odsetek

Stawka odsetek przysługujących poszkodowanemu w konsekwencji opóźnienia jest równowartością stopy referencyjnej NBP powiększonej o 5,5 punktu procentowego. Istnieje jednak także możliwość ustalenia innej wysokości z ubezpieczycielem w ramach umowy. Nie może być to jednak stawka mniejsza niż ta, wynikająca z przepisów kodeksu cywilnego, dodaje redaktor odszkodowaniepowypadkowe.pl

Terminy w przypadku komplikacji

Jeśli pojawią się komplikacje, ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie przed upływem 2 tygodni od momentu, w którym przy zachowaniu należytej staranności możliwe było wyjaśnienie okoliczności wypadku. Jednocześnie termin ten nie może przekroczyć 90 dni naliczanych od daty dostarczenia przez poszkodowanego dokumentów. Termin 90 dni nie obowiązuje jednak w sytuacji, kiedy ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokość świadczenia uzależnione są od wyniku toczącego się postępowania sądowego.

Odmowa ubezpieczyciela

Możliwa jest także sytuacja, w której ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania. Może to jednak nastąpić jedynie przy spełnieniu wymogów prawnych, a jeżeli odszkodowanie nie przysługuje albo też przysługuje w innej kwocie niż wnioskowana, ubezpieczyciel ma obowiązek przedstawienia poszkodowanemu stosownego wyjaśnienia podjętej decyzji.

Likwidacja szkody przez UFG

W przypadku gdy w terminach określonych ustawowo zakład ubezpieczeń nie zdoła ustalić osoby odpowiedzialnej za szkodę albo też stwierdzi brak ubezpieczenia sprawcy, dokumentacja zostaje przekazana Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, który ma za zadanie zająć się likwidacją szkody. O przekazaniu dokumentów zostanie powiadomiona osoba zgłaszająca roszczenia.