Anioł (w języku greckim angelos) to posłaniec, wysłannik. Jest istotą duchową, bez ciała. Ma rozum i wolę. Jest stworzeniem nieśmiertelnym, doskonalszym od nas. Anioły pośredniczą między Bogiem a ludźmi. Występują nie tylko w chrześcijaństwie i judaizmie. Są w islamie i religiach staroirańskich.
Aniołowie tworzą chóry. Najbliżej Boga stoją Serafini, Cherubini i Trony, płonąc czystą miłością. Anioły te posiadły wiedzę tajemną, do której nie mają dostępu niższe zastępy. Z polecenia Boga wykonują zadania.
Archaniołowie i Aniołowie to istoty powołane dla człowieka, by towarzyszyły nam podczas ziemskiej wędrówki i czuwały nad wypełnianiem woli boskiej. Dodatkowo wspierają ludzi radą, pocieszają, chronią od niebezpieczeństw i wskazują właściwą drogę.
Archaniołowie: Michał, Gabriel i Rafał to jedyni aniołowie, jakich znamy z imienia. Michał - książę niebios, stoi na czele duchów wiernych Bogu i wojsk walczących z szatanem. Jego imię (po hebrajsku) znaczy: „Któż jest jak Bóg”. Michał przeprowadza dusze zmarłych do raju i broni ich przed atakami złych duchów. Jest symbolem zwycięstwa dobra nad złem, patronem rycerstwa.
Gabriel - najwyższy posłaniec Boga. Imię to znaczy „Mąż Boży”. Gabriel był tym aniołem, który przynosił najważniejsze wiadomości od Boga. To on zapowiedział Maryi, że urodzi Zbawiciela. Gabriel jest patronem radia, poczty i telekomunikacji.
Rafael (Rafał) - boski wysłannik. Już w raju udzielał Adamowi tajemnych nauk. Noemu, kiedy ten płynął w arce, służył światłymi radami. Dziś można powiedzieć, że Rafał uczył astrologii, medycyny i psychoanalizy. O jego czynach opowiada Księga Tobiasza w Biblii. Rafael to patron podróżnych i chorych.
Aniołowie są wspomniani w Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu aż 222 razy.
Nasze życie od dzieciństwa aż do zgonu jest otoczone opieką i wstawiennictwem aniołów. 2 października w Kościele wspominamy Aniołów Stróżów. Według teologii, opieka Anioła Stróża rozpoczyna się od narodzenia człowieka, a kończy z chwilą jego śmierci. Święto Aniołów Stróżów istnieje w kalendarzu od XVI wieku - po raz pierwszy pojawiło się w Hiszpanii i Francji.
Anioł Stróż jest uosobieniem Opatrzności Boskiej dla każdego z nas osobno. Od pierwszej chwili naszego życia do niego należy przewidywanie i usuwanie niebezpieczeństw, które zewsząd nam zagrażają. Aniołowie zanoszą nasze modlitwy do Boga i wstawiając się za nami, przyczyniają się do naszego zbawienia.
Pierwszą posługą Anioła Stróża jest usuwanie wszystkiego, co może zaszkodzić zdrowiu i życiu powierzonego mu człowieka. Następną - uświadamianie naszej duszy szatańskich pułapek. Kolejną - oświecanie, pouczanie i zachęcanie do godnego życia. Gdy mimo to człowiek upadnie, Anioł Stróż nie opuści go, lecz będzie błagał Boga o łaskę nawrócenia. Bo Anioł Stróż niczego nie pragnie tak, jak nawrócenia grzesznika. Jedną z wielkich łask, jakie Anioł Stróż może wyświadczyć człowiekowi, jest pouczenie o zbliżającej się śmierci.
Częsta modlitwa do anioła podwaja jego czujność i dobroć dla nas.