Prezydent Miasta Pabianic
ogłasza otwarty konkurs ofert
na powierzenie i wspieranie zadania publicznego
w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży
z terenu Pabianic w 2009 roku
 

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić:

  • Organizacje pozarządowe,
  • Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.),
  • spółdzielnie socjalne,
  • Jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
 
1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
 
Zadanie 1: powierzenie organizacji bezpłatnego wypoczynku zimowego przez 10 dni dla min. 150 dzieci typowanych przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej – kwota dotacji 12 000 zł
Zadanie 2: wspieranie organizacji odpłatnego wypoczynku zimowego dla min. 50 dzieci przez 10 dni – kwota dotacji 2 000
Zadanie 3: wspieranie organizacji odpłatnego wypoczynku zimowego w formie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla min. 200 dzieci – kwota dotacji 8 000 zł
 
2. Zasady przyznawania dotacji:
 
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) i kryteriami wyboru ofert określonymi w ust. 3.
 

3. Tryb i kryteria wyboru ofert.

Tryb zgodny z ww. ustawą i Zarządzeniem Nr 80/2004/IV Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie procedury postępowania o udzielenie dotacji na wykonywanie zadań publicznych określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.
Kryteria obejmują:
  • Oferta programowa podmiotu,
  • Koszty realizacji zadania i działania podejmowane w celu ich obniżenia.
 
4. Termin realizacji zadania:
 
Okres: od 26 stycznia do 8 lutego 2009 roku.
 
5. Termin składania ofert:do 9 stycznia 2009 r.
 
6. Informacja o zrealizowanych przez Urząd Miejski w Pabianicach zadaniach w tym zakresie we współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy oraz jednostkami organizacyjnymi podległymi organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanymi w poprzednim i bieżącym roku, znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
7. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Pabianicach, Wydział Edukacji, Kultury i Zdrowia, ul. Zamkowa 16, pok. 15 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Formularz oferty jest zawarty w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207), można go również pobrać ze strony internetowej www.pozytek.gov.pl.