Zgodnie z postanowieniami Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikowi środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy, w tym wyposażyć ich w odzież roboczą i obuwie ochronne. Zobowiązany jest także poinformować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.

Kiedy wymagane są środki ochrony indywidualnej?

Środki ochrony indywidualnej wymagane są w sytuacjach, w których nie można uniknąć zagrożeń lub też nie da się ich wystarczająco ograniczyć za pomocą środków ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy. Środki te powinny być odpowiednie do istniejącego zagrożenia i nie powodować same z siebie zwiększonego zagrożenia, uwzględniać warunki istniejące w danym miejscu pracy, a także wymagania ergonomii i stan zdrowia pracownika.

Odzież ochronna a wymogi prawne

Przypadki, w których pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia swoim pracownikom odzieży ochronnej, są ściśle określone w przepisach prawnych. Kodeks pracy uwzględnia sytuacje, w których odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, ale także przypadki, gdy zapewnienie odzieży roboczej wymagane jest ze względów technologicznych, sanitarnych czy ze względów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zarówno środki ochrony indywidualnej, jak i odzież czy obuwie robocze pracownicy powinni otrzymać nieodpłatnie.

Utrzymanie odzieży ochronnej w czystości

Pracodawca ma obowiązek dopilnować, by odzież robocza oraz obuwie robocze miały właściwości odpowiednie do występujących w zakładzie zagrożeń. Ponadto to właśnie do obowiązków pracodawcy należy pranie, konserwacja, naprawa, odpylanie i odkażanie środków ochrony indywidualnej. Jeżeli pracodawca nie ma możliwości zapewnienia prania odzieży roboczej, czynności te mogą być wykonywane przez pracownika pod warunkiem uiszczania przez pracodawcę odpowiednich kosztów. Do obowiązków pracodawcy należy także zadbanie o to, by środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, które w wyniku stosowania uległy skażeniu środkami chemicznymi czy biologicznymi, były przechowywane wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym. Niedopuszczalne jest powierzanie pracownikowi takiej odzieży w celu prania, konserwacji czy odkażania.

Jakie jeszcze obowiązki ciążą na pracodawcy?

Oprócz dostarczenia obuwia i odzieży ochronnej pracodawca powinien poinformować pracowników o istniejących zagrożeniach, przed którymi mają ich chronić środki ochrony indywidualnej. W jego obowiązku leży także nauczenie prawidłowego ich stosowania.

Czy używanie odzieży własnej jest dopuszczalne?

Pracodawca ma również możliwość ustalenia stanowisk, na których dopuszczalne będzie używanie przez pracowników ich własnej odzieży i obuwia roboczego. Taka sytuacja możliwa jest jednak jedynie za zgodą pracowników, a ponadto odzież i obuwie muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Przepis ten nie odnosi się do stanowisk, na których wykonywane są prace związane z bezpośrednią obsługą maszyn czy innych urządzeń technicznych, a także nie może być stosowany w przypadku stanowisk, na których prace powodują intensywne brudzenie lub skażenie odzieży i obuwia środkami chemicznymi czy zakaźnymi materiałami biologicznymi.

Artykuł powstał przy współpracy z MS PRO producentem odzieży roboczej z Poznania.