W szkole jest zapewnione żywienie zbiorowe, jednak uczeń z niego nie korzysta. Pomimo przedstawienia rodzicom zapisu statutu i prawa oświatowego mówiącego, że nie wolno dyrektorowi zezwolić na samodzielne opuszczenie przez ucznia terenu szkoły, rodzice twierdzą, że skoro wyrażają na to pisemną zgodę, dziecko może wyjść do sklepu na przerwie.

Odpowiedź:

Szkoła jest obowiązana do zapewnienia opieki nad uczniem w czasie zajęć. Oświadczenia rodzica nie zwolni szkoły od tej odpowiedzialności. 

Uzasadnienie:

Podkreślić należy, że szkoła odpowiada za ucznia, który opuścił teren szkoły. W szczególności należy tu przytoczyć § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, zgodnie z którym dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek.

Do obowiązków dyrektora należy zatem zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę. Te obowiązki potwierdzone zostały również w innych regulacjach rozporządzenia, przykładowo zgodnie z § 14 ust. 1 przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela.

Jest to zasada wynikająca zatem bezpośrednio z przepisów rozporządzenia, której nie może zmienić oświadczenie rodziców. Jeżeli zatem w czasie wyjścia poza teren szkoły uczeń ulegnie wypadkowi, to nadal odpowiedzialność za ten wypadek spadnie na dyrektora, pomimo wspomnianego oświadczenia.

Nieco odmiennie należy kwestie pobytu w szkole ucznia pełnoletniego. Co do zasady uniemożliwienie mu wyjścia poza teren szkoły jest niedopuszczalnym ograniczeniem wolności, ale jednocześnie statut danej szkoły może wiązać z takim zachowaniem określone konsekwencje. Należy zauważyć, że nauka jest obowiązkowa do osiągnięcia pełnoletności, zatem dalsza edukacja wynika wyłącznie z woli samego ucznia. Jeżeli zatem decyduje się on na kontynuowanie edukacji, to musi również akceptować zasady wynikające ze statutu szkoły, którą wybrał. Jeżeli statut ten zabrania wyjścia poza teren szkoły w czasie lekcji, to pod groźbą nałożenia kary statutowej, łącznie z wydaleniem ze szkoły, uczeń powinien się do takich zasad stosować. Natomiast podkreślić należy, że wyjście poza teren szkoły przez ucznia pełnoletniego odbywa się na jego własną odpowiedzialność. 

Zapamiętaj!

Przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela.

Więcej porad dla wychowawców klas znajdziesz w portalu www.wychowawcazklasa.pl, m.in.:

 

Podstawa prawna

    • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.) - § 2, 14.

 

Michał Łyszczarz