Prezydent Miasta Pabianic
na podstawie Uchwały Nr XXXVI/329/2004 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27.10.2004 r. oraz Uchwały Nr XX/272/07 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 19.12.2007 r. i na podstawie Zarządzenia Nr 204/2008/V z dnia 14.08.2008 r.
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Pabianicach przy:
 
  • ul. Żwirowej 78 – dz. nr 65/2 o pow. 18440 m2 stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pabianice
  • ul. Żwirowej 68/76 – dz. Nr 249 o pow. 43743 m2 będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Pabianice
 
Nieruchomości te przeznacza się do wydzierżawienia na cele składowe – do rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego poprzez :
1) rekultywację techniczną
a) wykonanie niezbędnych prac przygotowawczych polegających na oczyszczeniu terenu wyrobiska z zadrzewień i zakrzewień oraz odpadów infrastruktury drogowej i śmieci
b) wykonanie rekultywacji technicznej na wyrobisku o powierzchni 48 024 m2 i średniej głębokości usypu 10,4 m, polegającej na przemieszaniu mas ziemnych wyrobiska, złagodzeniu skarp wyrobiska, uzupełnieniu wyrobiska masami ziemnymi w ilości ok. 600 000 m3 pozyskanymi przez Oferenta lub od innych podmiotów gospodarczych, w tym Zamawiającego i odpadów innych niż niebezpieczne zgodnie z wydaną przez Starostę Powiatu Pabianickiego Decyzją nr 266/2008 z dnia 12.05.2008r. stanowiącą załącznik nr 1 do umowy dzierżawy.
2)  rekultywację biologiczną
a) naniesienie na uzupełnione wyrobisko wierzchniej warstwy okrywy humusowej ca 1,7 m ziemi i 0,3 m humusu
b) wykonanie prac polegających na zadarnieniu terenu trawami i roślinami motylkowymi
c) zalesienie obszaru zrekultywowanego wyrobiska.
 
Wysokość wywoławcza czynszu dzierżawnego – 24.900.00 zł miesięcznie netto
Wysokość wadium – 3.000 zł.
Przetarg odbędzie się 23.12. 2008 r. o godz. 10.00, sala nr 4 – w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16.
 
 
Wysokość czynszu dzierżawnego ustalona w przetargu będzie powiększona o podatek VAT w wysokości 22%.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz przedłożenie komisji przetargowej:
  1. dowodu wpłaty wadium,
  2. dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,
  3. aktualnego wypisu z KRS, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji.
 
Wadium w podanej wysokości należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, I p. do dnia: 23.12..2008r. na pół godziny przed przetargiem lub przelewem na konto:Urząd Miejski w Pabianicach PKO Bank Polski S.A.39 1020 3437 0000 1202 0066 0308 do dnia 19.12.2008r. włącznie, z tym, że za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Pabianicach.
 
Prezydent Miasta Pabianic zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Regulamin przetargu i informacje można uzyskać w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, ul. Kościuszki 25, I p., pokój nr 7, tel. (42) 22 54 650.